Általános Szerződési Feltételek

Felhasználókra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

Kiadókra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek 

 

 

Felhasználókra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

 Hatályos: 2023.07.15.

 

Fogalmak

 

A jelen Felhasználói Szabályzatban, illetve annak mellékleteiben használt fogalmak az alábbi jelentéstartalommal bírnak:

 

Adatbázis jelenti azt a Szolgáltató által vezetett és rendszeresen frissített adatnyilvántartást, amely a Felhasználók rendelkezésre álló adatait tartalmazza.

Adatvédelmi tv. jelenti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt.

Alkalmazások jelentik azokat a mobiltelefonon, táblagépen és/vagy egyéb informatikai eszközön futó számítógépes programokat, amelyeken a Szolgáltató a Szolgáltatásokat hozzáférhetővé teszi.

Előfizetés jelenti bármely Kiadvány több lapszámának egy adott időszakra kiterjedő megvásárlását.

Digitalstand Rendszer jelenti a Szolgáltató által a Felhasználók részére kifejlesztett, a Honlapból és – amennyiben ilyet a Szolgáltató fejleszt és a Felhasználók, illetve a Kedvezményezettek számára elérhetővé tesz – az Alkalmazásokból álló, online felületet, amelyen a Szolgáltató a Szolgáltatásokat nyújtja.

Felek jelenti együttesen a Felhasználót és a Szolgáltatót.

Felhasználó jelenti azon személyt, aki a Digitalstand Rendszer használatával a Szolgáltatásokat igénybe veszi, ideértve különösen a Vásárlót és a Kedvezményezettet.

Fél jelentheti akár a Felhasználót, akár a Szolgáltatót.

Fogyasztó jelenti a Ptk.-ban meghatározott fogyasztót.

Honlap jelenti a Szolgáltató által üzemeltett, a www.digitalstand.hu domainnév alatt található Honlapot.

Kiadó jelenti a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló, folyóiratok, időszaki lapok vagy egyéb kiadványok kiadására jogosult személyeket, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokat.

Kiadvány jelenti a Kiadók által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott (i) a Nemzeti Média,- és Hírközlési Hatóság által nyilvántartásba vett folyóiratokat, időszaki lapokat, illetve egyéb (akár az előbbi regisztrációhoz nem kötött) sajtótermékeket, és (ii) könyveket, amelyekkel kapcsolatban a Szolgáltató a Szolgáltatásokat nyújtja a Felhasználó részére.

Kedvezményezett jelenti azt a Felhasználótól különböző kedvezményezett természetes vagy jogi személyt, akinek részére a Szerződés létrejöttét követően a Szolgáltató a Felhasználó által megvásárolt Kiadvány(ok) elérhetőségét biztosítani köteles.

Korm. rendelet jelenti a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Kormányrendeletet.

Megrendelés jelenti a Digitalstand Rendszeren keresztül elérhető elektronikus formanyomtatvány (megrendelőlap) segítségével megtehető, a Felhasználó által kiválasztott egyedi Kiadványok, illetve Előfizetések megvásárlására irányuló jognyilatkozatot, amely tartalmazza a Vásárló és a Szolgáltató között létrejövő Szerződés egyedi feltételeit.

Melléklet jelenti a Kiadvány egységébe, sorszámozott terjedelmébe nem foglalt, de a Kiadványhoz rendelt, külön egységet képező csatolmányt, például pdf, programfájl stb. A Mellékletet a Kiadvány címlapján található DVD ikon jelzi.

Ptk. jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt, vagy a helyébe lépő jogszabályt.

Szabályzat jelenti a jelen Felhasználói Szabályzatot.

Szerződés jelenti a Szolgáltató és Felhasználó között létrejött szerződéses jogviszony egészét, amely az egyedi Kiadványok, illetve Előfizetések vételárának Felhasználó által történő megfizetésével jön létre, és amely magában foglalja a Megrendelésben rögzített egyedi feltételeket, valamint a jelen Szabályzatban meghatározott általános szerződési feltételeket.

Szolgáltatás jelenti a Digitalstand Rendszeren a Szolgáltató által, a Honlapon feltüntetett platformokon nyújtott, digitális lapok és könyvek megjelenítésére szolgáló digitális lapolvasó szolgáltatást és kapcsolódó szolgáltatásokat.

Szolgáltató jelenti a MédiaLOG-DMHM Logisztikai Zrt-t (székhely: 1225 Budapest, Campona u. 1. DC10. ép., cégjegyzékszám: 01-10-045507, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, e-mail cím: ugyfelszolgalat@digitalstand.hu).

Vásárló jelenti azon személyt, aki a Digitalstand Rendszeren történő megfelelő regisztrációt követően Megrendelést ad le.

  

1.   Hatály

  1.1.    Jelen Szabályzat hatálya – kivéve azon rendelkezésekre, amelyeknél jelen Szabályzat kifejezetten csak valamely Felhasználói csoportra állapít meg rendelkezést – kiterjed valamennyi Felhasználóra. A Szerződés a Szolgáltató és a Felhasználó között a Digitalstand Rendszeren elérhető Szolgáltatások igénybevételével jön létre; a Kiadványok és az Előfizetések megvásárlására vonatkozó jogviszony a Megrendelésnek a Digitalstand Rendszeren keresztül történő érvényes leadásával jön létre. A Szerződés létrejöttével a Felhasználó jelen Szabályzatot elfogadja és a jelen Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 1.2.    A Digitalstand a Szolgáltatást a Digitalstand Rendszeren keresztül nyújtja, mely

1.2.1.  elérhető az online, web alapú szolgáltatást nyújtó Honlapon

1.2.2.  és a Szolgáltató döntése alapján kiegészítő jelleggel – amennyiben ilyet a Szolgáltató fejleszt és a Felhasználók, illetve Kedvezményezettek számára elérhetővé tesz – elérhető lehet az Alkalmazásokon

keresztül. A Szolgáltató a Honlapon közzéteszi azokat platformokat, amelyeken az Alkalmazások elérhetőek. A Felhasználó és a Kedvezményezett tudomásul veszi és elfogadja, hogy előfordulhat, hogy a Honlapon működő és a jelen Felhasználói Feltételekben a Digitalstand Rendszer tekintetében leírt Szolgáltatások némely funkciója egyes (vagy akár az összes) Alkalmazáson keresztül nem, vagy csak csökkentett mértékben érhető el.

1.3.     A Digitalstand rendszer lehetővé teszi a digitális Kiadványok Kiadványonként és Előfizetés formájában történő megvásárlását, ingyenes Kiadványokhoz történő hozzáférés biztosítását, illetve nyomtatott Előfizetések megrendelését. A Digitalstand Rendszer az egyedi Kiadványok, illetve Előfizetések értékesítésével kapcsolatos szolgáltatásait a jelen Szabályzatban meghatározott tartalommal nyújtja a Felhasználók részére.

1.4.     A Szolgáltató a Honlapon közzéteszi azokat, a webes elérésre és mobiltelefonokra, táblagépekre, egyéb informatikai eszközökre, ezek platformjaira vonatkozó minimális rendszerkövetelményeket, amelyek a Digitalstand Rendszer eléréséhez szükségesek, továbbá azon ajánlott rendszerkövetelményeket, amelyek a Digitalstand Rendszer valamennyi funkciója közben a tervezett legmagasabb felhasználói élményt nyújtják.

 1.5.    A Szolgáltató a Digitalstand Rendszer által biztosított szolgáltatásokat folyamatosan fejleszti, és folyamatosan bővíti azokat az elérési csatornákat, platformokat, amelyeken keresztül a Felhasználók a Digitalstand Rendszer szolgáltatásaihoz hozzáférhetnek, annak érdekében, hogy a Felhasználók a mindenkori technikai színvonal által biztosított lehető legnagyobb számú és legfejlettebb platformokon keresztül is elérhessék a Digitalstand Rendszer szolgáltatásait. Ezekre az új elérési csatornákra, platformokra, az azokon keresztül történő szolgáltatásnyújtásra a Szolgáltató – az elérési csatornákat, platformokat biztosító más, harmadik személy szolgáltatók által meghatározott feltételekre is figyelemmel – eltérő feltételeket kíván meghatározni. Ezeket az eltérő feltételeket írja le az 1. számú melléklet. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy ezeket az új elérési csatornákat, platformokat először minden alkalommal kísérleti (pilot) jelleggel vezeti be, annak érdekében, hogy a működésüket a Szolgáltató és a Felhasználók is meg tudják tapasztalni. A Szolgáltató valamennyi lépést igyekszik megtenni az új elérési csatornák, platformok lehető legjobb működése érdekében, azonban – mivel az elérési csatornákat, platformokat más, harmadik személyek üzemeltetik – előfordulhatnak olyan esetek, amikor az elérési csatornák, platformok működésében zavar keletkezhet, azok működése esetleg nem lesz megfelelő. A Felhasználó ezt tudomásul veszi és elfogadja.

 1.6.    A Felhasználóknak kiadói döntéstől függően lehetőségük van arra, hogy a Digitalstand Rendszeren keresztül leadott Megrendelésükkel nyomtatott Előfizetést vásároljanak. A nyomtatott Előfizetés megvásárlása esetén a Felhasználó az adott Kiadvány adott időszakra vonatkozó nyomdai úton előállított több lapszámát vásárolja meg. Nyomtatott Előfizetések esetében tehát a felhasználó nyomdai terméket vásárol meg és nem digitális lapszámokat. A Felhasználó kizárólag azon Kiadványok esetében tud nyomtatott Előfizetést vásárolni, amelyekre nézve ezt a lehetőséget a Szolgáltató a Digitalstand Rendszeren külön biztosítja, egyéb Kiadványok esetében nem. A Felhasználók a Kiadványok nyomdai úton előállított egyedi lapszámait nem tudják a Digitalstand Rendszeren keresztül megvásárolni, kizárólag csak a több nyomdai úton előállított lapszámot magában foglaló nyomtatott Előfizetést. A nyomtatott Előfizetések megvásárlására, az ezzel kapcsolatban létrejövő jogviszonyokra vonatkozó külön szabályokat a Szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza. A nyomtatott Előfizetésekre kizárólag a jelen Szabályzat 1.1., 1.2, 1.3., 2.1., 4., 7.3., 7.4., 8., 9. és 11. pontjai alkalmazandóak, (a nyomtatott Előfizetés nyomdai jellegéből eredő értelemszerű eltérésekkel), a Felek a Szabályzat egyéb pontjainak alkalmazását a nyomtatott Előfizetésekre nézve kizárják. Ahol az előző mondatban foglalt pontok rendelkezései és a 2. számú melléklet rendelkezései között eltérés található, ott a 2. számú melléklet rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

2.   A szolgáltatás tárgya

  2.1.    Felhasználók a Megrendelések megadásával jogosultak a Szolgáltató által kínált egyes Kiadványokat, illetve Előfizetéseket a Digitalstand Rendszeren keresztül digitalizált vagy nyomtatott formában megvásárolni a jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően.

 2.2.    Felhasználók a megvásárolt, illetve előfizetett digitális Kiadványokhoz kizárólag a Digitalstand Rendszeren keresztül jogosultak hozzáférni, azokat csak az 1. számú mellékletben meghatározott új hozzáférési csatornákon tölthetik le, és nem nyomtathatják ki. Ennek megfelelően, ahol a jelen Szabályzat a Kiadványok, illetve Előfizetések megvásárlását említi, az alatt az adott Kiadványhoz vagy Előfizetéshez a Digitalstand Rendszeren  keresztül történő hozzáférést kell érteni.

          A Kiadványokhoz rendelt, csatolmányként elérhető Mellékletek a Honlapon tölthetőek le. A Mellékletek az 1. számú mellékletben meghatározott új hozzáférési csatornákon nem érhetőek el.

 2.3.    Szolgáltató a Kiadókkal kötött szerződés alapján végzi a Kiadványok digitalizálását és teszi azokat hozzáférhetővé a Felhasználók számára a Digitalstand Rendszeren keresztül. Szolgáltató a Digitalstand Rendszeren kínált Kiadványok és Előfizetések értékesítését a Kiadókkal kötött megállapodás alapján bizományosként végzi. Szolgáltató kijelenti, hogy a Kiadványok és Előfizetések Felhasználók részére történő értékesítésére – a Kiadókkal kötött külön megállapodása alapján - megfelelő jogosultsággal rendelkezik.

 2.4.    Amennyiben a jelen Szabályzat kifejezetten másként nem rendelkezik a jelen Szabályzatban meghatározott szolgáltatásból eredő bármely kérdéssel kapcsolatban a Felhasználók felé közvetlenül a Szolgáltató tartozik felelősséggel. Ennek megfelelően – amennyiben a jelen Szabályzat kifejezetten másként nem rendelkezik - Felhasználók a Szerződésből eredő igényeikkel kizárólag Szolgáltatóhoz fordulhatnak.

 

 3.   A Megrendelés menete, a Szerződés létrejötte

3.1.     Felhasználók a Kiadványokat a Szolgáltató Kiadványokra vonatkozó és a Digitalstand Rendszeren közzétett nyilvános ajánlatának megfelelő megjelenési időpontokat követően vásárolhatják meg a Digitalstand Rendszeren keresztül. A digitális Előfizetéssel rendelkező Felhasználók ugyanezen megjelenési időpontokat követően férhetnek hozzá az adott Kiadványnak a digitális Előfizetés keretében megvásárolt példányaihoz. Szolgáltató az ajánlatához mindaddig kötve van, amíg a Kiadványok, illetve Előfizetések megvásárlására vonatkozó feltételek változatlan tartalommal a Digitalstand Rendszeren elérhetőek, megtalálhatóak. Adott Kiadó a saját Kiadványára vonatkozó megjelenési időpontokat módosíthatja.

3.2.     Felhasználók a Kiadványok, illetve Előfizetések megvásárlásával kapcsolatos szolgáltatásokat, funkciókat kizárólag a Digitalstand Rendszeren történő sikeres regisztrációt követően használhatják. Felek a félreértések elkerülése végett rögzítik, hogy a Felhasználó Megrendelést kizárólag regisztrációt követően adhat le. Ahhoz, hogy Felhasználó Megrendelése érvényes legyen, Felhasználónak az elektronikus megrendelőlapon legalább az alábbi adatokat kell feltüntetnie:

 3.2.1.     ha van Kedvezményezett, a Kedvezményezett nevét és e-mail címét;

 3.2.2.     A Felhasználónak az alábbi számlázási adatokat kell megadnia: név vagy cégnév, cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám), adóazonosító jel, adószám vagy európai uniós adószám;

 3.2.3.     Felhasználó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a jelen Szabályzat, az adatvédelmi szabályzat, valamint nyomtatott előfizetés esetén a nyomatott előfizetésekről szóló tájékoztató tartalmát teljes körűen megismerte, és azok rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen 3.2.3 alpont szerinti nyilatkozatának hiányában érvényes Megrendelést nem adhat le.

3.2.4.     a Felhasználó által választott fizetési módot.

3.3.     A beérkezett Megrendelés alapján a Szolgáltató e-mailben visszaigazolja a Megrendelést a Vásárlófelé, amelyben megtalálható a Honlapra mutató azon link, ahol a Vásárló elérheti a jelen Szabályzat rendelkezéseit, továbbá tartalmazza az arról szóló tájékoztatást, hogy a Felhasználó a 3.9. pontban foglalt nyilatkozatot megtette. Amennyiben a visszaigazolás a Megrendelés leadását követő 48 órán belül nem érkezik meg, a Ptk. 6:84. § (2) bekezdése értelmében a Vásárlómentesül az ajánlati kötöttség alól és a Vásárló Megrendelése törlésre kerül.

3.4.     A Szerződés az adott Kiadvány, vagy Előfizetés vételárának a Vásárló által történő megfizetésével jön létre a Vásárlót és a Szolgáltatóközött. A Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben az adott Kiadvány, vagy Előfizetés vételárát egyáltalán nem, vagy nem a 4.4. pontban a Megrendelés során választott fizetési módra vonatkozóan, a Szolgáltató által az adott fizetési módra irányadó, szokásos teljesítési határidők figyelembe vételével meghatározott, elvárt fizetési határidőn belül fizeti meg, akkor a Vásárló és a Szolgáltató között nem jön létre előfizetési jogviszony és a Vásárló Megrendelése a 4.4. pontban meghatározott határidő elteltét követő napon automatikusan törlésre kerülhet. A Vásárló és a Szolgáltató közötti Szerződés automatikusan, a Vásárló vagy a Szolgáltató minden további nyilatkozata nélkül megszűnik azon a napon, amikor a Kiadó és a Szolgáltató közötti szerződés megszűnik, illetve a Vásárló a Digitalstand Rendszeren történt regisztrációja bármely okból törlésre kerül (a Szerződés időtartama).

3.5.     A Szerződés nyelve magyar. A Szerződés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

3.6.     A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Korm. rendelet értelmében a Kiadványok és az Előfizetések nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősülnek.

3.7.     A Szolgáltató tájékoztatja a Fogyasztónak minősülő Felhasználókat, hogy a Korm. rendelet 20. § (1) és (2) bekezdése értelmében a Fogyasztónak minősülő Felhasználók – a Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében meghatározott eseteket kivéve - indokolás nélkül elállhatnak a Szerződéstől a megvásárolt termék átvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül. Az elállásra vonatkozó részletes tájékoztatást jelen Szabályzat 3. számú melléklete tartalmazza.

3.8.     A Szolgáltató tájékoztatja a Fogyasztónak minősülő Felhasználókat, hogy a Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének m) pontja értelmében a Fogyasztónak minősülő Felhasználó nem gyakorolhatja a 3.7. pont szerinti elállási jogát, ha a Szolgáltató (vállalkozás) a Felhasználó (fogyasztó) kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Felhasználó (fogyasztó) e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a Korm. rendelet 20. § szerinti jogát.

3.9.     A Fogyasztónak minősülő Felhasználó a Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul és előzetes beleegyezését adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a vételár megfizetését követően, de még a 3.7. pontban meghatározott elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő lejártát megelőzően a Szerződés teljesítését megkezdje. A Fogyasztónak minősülő Felhasználó a Szabályzat elfogadásával egyúttal kifejezetten tudomásul veszi azt, hogy a Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének m) pontja értelmében a Szolgáltató teljesítésének megkezdését (azaz Kiadvány vásárlása esetében a Kiadvány, Előfizetés vásárlása esetén az első lapszám hozzáférhetővé válásának napját) követően a 3.7. pont szerinti elállási jogát nem jogosult gyakorolni és ezt a jogát elveszíti.

3.10.  A 3.9. pontban foglaltakra figyelemmel a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az elállási joga gyakorlása esetén viseli a Korm. rendelet 27. § b) pontjában meghatározott költségeket.

 4.   A fizetés módja, árak

 4.1.     A Kiadványok, illetve Előfizetések vételárára a Szolgáltató által a Digitalstand Rendszeren közzétett bruttó árak az irányadóak. A Digitalstand Rendszeren megjelenő árak minden esetben bruttó árak, azaz az általános forgalmi adó összegét tartalmazzák. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Kiadványoknak a bruttó árát kizárólag az adott Kiadvány Kiadója határozza meg, a Szolgáltatótól függetlenül. A Vásárló tudomásul veszi továbbá, hogy a Kiadók bármikor jogosultak az egyes Kiadványok árát módosítani. A Kiadványok, illetve Előfizetések megvásárlása után tranzakciós díj vagy egyéb járulékos költség a Felhasználók részére nem kerül felszámításra. A Megrendelés leadása előtt a megrendelőlapon a Vásárló által megvásárolni kívánt Kiadványok, illetve Előfizetések vételára automatikusan összeadásra kerül, amely így a Vásárló által fizetendő teljes bruttó vételárat (Előfizetés esetén ez a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget jelenti) tartalmazza.

4.2.     A Kiadványok, illetve Előfizetések ellenértékének megfizetése a megrendelőlapon kiválasztott fizetési mód szerint történik. A Vásárló az alábbi fizetési módok közül választhat: (i) bankkártyás fizetés; (ii) készpénz-átutalási megbízás (csekkes fizetés); (iii) folyószámláról történő átutalás, (iv) PayPal fizetés.

4.3.     Szolgáltató valamennyi fizetési mód esetében Vásárlók részére folyamatosan biztosít minden azokhoz kapcsolódó műszaki-technikai feltételt. Amennyiben a fizetési móddal kapcsolatban külső szolgáltató működik közre (bankkártyás és PayPal fizetés esetén), műszaki-technikai probléma esetén a Vásárló a külső szolgáltatókhoz fordulhat.

4.4.     Egyedi Kiadvány megvásárlása esetén a Szolgáltató a megvásárolt Kiadványhoz való hozzáférést az adott Kiadvány teljes vételárának megfizetését követően biztosítja a Felhasználó részére. Előfizetés megvásárlása esetén a Szolgáltató az Előfizetés tárgyát képező Kiadványhoz a való hozzáférést az Előfizetés teljes vételárának megfizetését követően biztosítja a Felhasználó részére. Az Előfizetés időtartama a Vásárló által megjelölt időponttól, de legkorábban az előző mondatban meghatározott időponttól veszi kezdetét. A teljes vételár megfizetésének időpontját a Vásárló által a Megrendelés során választott fizetési mód határozza meg. A vételár – a Vásárló által választható egyes fizetési módoktól függően – az alábbi időpontokban tekintendő megfizetettnek, illetve a teljesítés határidejére vonatkozóan az egyes fizetési módok esetében a Szolgáltató az alábbi elvárt teljesítési határidőket határozza meg:

FIZETÉSI MÓD

VÉTELÁR MEGFIZETÉSÉNEK IDŐPONTJA

ELVÁRT TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

Bankkártyás fizetés

A Vásárló általi fizetésre vonatkozó banki tranzakciós visszaigazolást követően azonnal.

A megrendelés során.

Csekken történő fizetés

A Kiadvány, illetve Előfizetés vételárának a Szolgáltató javára történő jóváírását követően.

A megrendelést követő 15 naptári napon belül.

Folyószámláról történő átutalás

A Kiadvány, illetve Előfizetés vételárának a Szolgáltató javára történő jóváírását követően.

A megrendelést követő 7 naptári napon belül.

PayPal fizetés

A Vásárló általi fizetésre vonatkozó banki tranzakciós visszaigazolást követően azonnal.

A megrendelés során.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

 Felhasználó tudomásul veszi, hogy a vételár megfizetésének időpontját megelőzően nem jogosult hozzáférni az általa (a Vásárló) által megrendelt Kiadványokhoz illetve Előfizetésekhez.

 Napilap esetében az egy hónapra történő digitális Előfizetés során a Szolgáltató a Kiadvány lapszámaihoz való hozzáférést az Előfizetés időtartamának megkezdését követően a hét 5 (öt) napján megjelenő napilap esetén 22 (huszonkettő), a hét 6 (hat) napján megjelenő napilap esetén 26 (huszonhat), a hét 7 (hét) napján megjelenő napilap esetén 30 (harminc) naptári napon keresztül biztosítja a Felhasználó részére. Ezt követően a Felhasználó hozzáférése az adott Kiadvány további lapszámaihoz megszűnik. Hetilap esetében az egy hónap időtartamra terjedő digitális Előfizetés során a Szolgáltató a hozzáférést 4 (négy) lapszámhoz biztosítja a Felhasználónak, a 4. (negyedik) lapszám megjelenését követően a Felhasználó hozzáférése az adott Kiadvány további lapszámaihoz megszűnik.

 4.5.     A Szolgáltató a megfizetett vételárról a Felhasználó részére elektronikus számla á kiállításáról és annak a Vásárló által a Megrendelés során megadott e-mail címre történő kiküldéséről gondoskodik.

 4.6.     Banki átutalással történő fizetés esetén a Szolgáltató a Megrendelés leadását követően a Vásárló által megadott e-mail címre megküldi a banki átutalás lebonyolításához szükséges információkat. Banki átutalással történő fizetés esetén Szolgáltató nem felel a Megrendelés értékével nem egyező átutalási vagy kifizetési összeg és a tévesen megadott vagy hiányzó befizető azonosítóval vagy azonosító kóddal kapcsolatos késedelemért és kárért. Szolgáltató nem felel továbbá az átutalt összeg jóváírásának banki szünnapok miatti és egyéb, Szolgáltató érdekkörén kívül eső okból felmerülő átfutási késedelméért és az ezekből eredő károkért.

 4.7.     Csekkes fizetés esetén a Szolgáltató a Vásárló által a Megrendelés során megadott számlázási címre megküldi az Előfizetés, illetve a Kiadvány megfizetéséhez szükséges befizetési csekket. Szolgáltató kizárja a felelősségét a befizetési csekknek a Vásárló által tévesen, vagy nem megfelelően megadott levelezési címre történő megküldéséért, továbbá a csekkes fizetéssel kapcsolatban a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okból felmerülő átfutási késedelméért és az ezekből eredő károkért.

 

 5.  A Megrendeléshez kapcsolódó szolgáltatások

5.1.     Egyéb szolgáltatások

             Szolgáltató a jelen alpontban meghatározott egyéb szolgáltatásokat nyújtja a Felhasználók részére.

5.1.1.Hírlevél és egyéb értesítések

  5.1.1.1. Szolgáltató a Felhasználók részére az általuk megadott e-mail címre a Szolgáltatással kapcsolatos legfrissebb információk közlése céljából hírlevelet küld, melyben tájékoztatja a Felhasználókat a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásnak és az elérhető Kiadványok körének bővüléséről, továbbá egyéb, Felhasználók számára hasznos információkat közöl.

 5.1.1.2. Amennyiben csekkes fizetés vagy folyószámláról történő átutalás esetében a Kiadvány, illetve Előfizetés vételára Szolgáltató bankszámláján jóváírásra kerül, a Szolgáltató ezen tényről a Felhasználó által megadott érvényes e-mail címre ugyancsak értesítést küld, és tájékoztatja a Felhasználót a megvásárolt Kiadvány hozzáférhetőségéről. 

 5.2.2.Lejáró Előfizetések

 A Szolgáltató a lejáró digitális Előfizetésekről, az Előfizetés meghosszabbításáról e-mailben értesítést küld a Felhasználó részére, annak érdekében, hogy a digitális Előfizetést meg tudja hosszabbítani.

 

 6.   Ügyfélszolgálat

 

 6.1.    Panaszkezelés

Szolgáltató a Honlap felületén keresztül online elérhető ügyfélszolgálatot tart fenn és működtet, melynek segítségével a Felhasználók a szolgáltatással kapcsolatos kérdéseikkel vagy panaszaikkal bármikor Szolgáltatóhoz fordulhatnak.

Szolgáltató vállalja, hogy a hozzá az online ügyfélszolgálaton keresztül beérkezett jogosnak ítélt panaszokat megfelelően orvosolja, amely tényről a panasztevő Felhasználót értesíti.

Szolgáltató nem kezeli azokat a panaszokat, melyek kifejezetten valamely Kiadvány tartalmával állnak összefüggésben.

Szolgáltató nem kezeli azokat a panaszokat, melyek kifejezetten valamely Kiadványra vonatkozó nyomtatott előfizetés terjesztésével állnak kapcsolatban.

 Szolgáltató ügyfélszolgálata a panasztevő Felhasználót minden esetben elektronikus levélben értesíti.

 

6.2.     Békéltető testületi vitarendezés

Amennyiben a Felhasználó sikertelenül kísérelte meg a vitás ügy rendezését, a Felhasználó jogosult a Szolgáltatással (így a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá az előfizetés megkötésével és teljesítésével) kapcsolatos vitás ügyben a békéltető testülethez fordulni.

 

A Kiadó székhelye szerint illetékes békéltető testület

neve: Budapesti Békéltető Testület

székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10.

 

6.3.     Online vitarendezési platform

Felhívjuk a Fogyasztók figyelmét, hogy az Európai Parlament és a Tanács, a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló 524/2013/EU rendelete, illetve az Európai Parlament és a Tanács 2013/11/EU irányelvét is végrehajtó, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, panaszaikat az alábbi címen – közvetlenül - is bejelenthetik:

 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

A panasz bejelentésének feltétele, hogy a panasz a Szolgáltató olyan szolgáltatásával legyen kapcsolatos, amelyet nem ingyenesen, hanem ellenérték ellenében vett a Fogyasztó igénybe.

További feltétel, hogy a Fogyasztó az Európai Unió területén lakó, olyan uniós polgár legyen, aki a szolgáltatásokat nem Magyarország területéről veszi igénybe.

Fontos, hogy a Fogyasztó az online vitarendezési platform nyújtotta lehetőséggel olyan szolgáltatással kapcsolatban éljen, amelynek igénybe vételét az Európai Unió területén kezdeményezte. A panaszokat a Szolgáltató az Európai Unió a magyarországi online vitarendezési kapcsolattartó ponthoz fogja továbbítani.

  

7. Felelősség

 7.1.     Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Digitalstand Rendszer olyan műszaki megoldás alkalmazásával került kialakításra, amely lehetővé teszi azt, hogy egy időpontban azonos felhasználói névvel és jelszóval egyszerre csak egy Felhasználó léphessen be a Digitalstand Rendszer kizárólag regisztrált felhasználók számára elérhető részére. Erre tekintettel a Felhasználó köteles a Megrendelés igénybe vételéhez szükséges jelszavát titokban tartani. A Felhasználó a felhasználói nevét és jelszavát harmadik személy részére nem adhatja át, saját regisztrációjához harmadik személynek nem biztosíthat közvetlen hozzáférést. A felhasználói jelszó elvesztése, elfelejtése esetén a Felhasználó a Digitalstand Rendszeren keresztül elérhető Elfelejtett jelszó funkciót használva igényelhet új jelszót. A Szolgáltató az új jelszót a Felhasználó igénylésének átvételét követően, az új jelszó előállításához szükséges időtartam elteltét követően küldi meg a Felhasználó részére, a Felhasználó által megadott e-mail címre.

 7.2.     Szolgáltató a jelen 7.2 alpontban foglaltak Felhasználó általi megsértése esetén – tekintve, hogy ezek az esetek olyan súlyos szerződésszegő magatartásnak minősülnek, amelyek következtében a Szolgáltatótól a Felek közötti jogviszony fenntartása a továbbiakban nem várható el – jogosult a Felek között létrejött Szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a Felek között fennálló jogviszonyt megszüntetni:

 7.2.1.Felhasználó megsérti a 7.1. alpontban rögzített kötelezettségét, azaz a Szolgáltató által részére biztosított felhasználónevét és jelszavát harmadik személynek bármely módon átengedi, hozzáférhetővé teszi, harmadik személynek a saját regisztrációján keresztül bármely egyéb módon hozzáférést biztosít a Szolgáltató jelen Szabályzatban meghatározott szolgáltatásaihoz.

 7.2.2.Felhasználó a digitalizált Kiadványokhoz illetéktelenül hozzáfér, azokat lemásolja, letölti, többszörözi, terjeszti, nyilvánosan előadja, nyilvánossághoz közvetíti vagy átdolgozza, továbbá az ezen felhasználási cselekmények megakadályozását célzó műszaki megoldásokat, intézkedéseket kijátsza vagy ezt megkíséreli.

7.2.3.Felhasználó a Digitalstand Rendszert romboló alkalmazások, programok, vírusok, férgek útján, vagy bármely más egyéb módon rongálja, a Digitalstand Rendszert egyébként a Digitalstand Rendszerre nézve ártalmas módon használja.

        Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szerződésnek a jelen alpontban foglaltak szerint történő felmondása esetén a Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációját haladéktalanul törölni, amely esetben Felhasználó semmilyen visszatérítésre, kártérítésre nem tarthat igényt. Felhasználó ezen felül köteles teljes körűen megtéríteni mindazt a kárt, amit a jelen alpontban foglaltak megsértésével Szolgáltatónak okoz.

  7.3.    Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal a Kiadók által rendelkezésre bocsátott és a Digitalstand Rendszeren hozzáférhetővé tett, illetve a Felhasználó által hozzáférést szerzett Kiadványok tartalmáért, ideértve az azokban elhelyezett hirdetéseket és reklámokat is.

 7.4.    Amennyiben Szolgáltató vis maior miatt teljesen vagy részben akadályoztatva van a Szerződés teljesítésében, kötelezettségeinek a vis maiorral okozati összefüggésben való elmulasztása nem minősül a Szolgáltató részéről szerződésszegésnek, Szolgáltató a vis maior időtartamára – annak mértékéig – mentesül szerződéses kötelezettségei alól. Vis maiornak minősül minden olyan külső, elháríthatatlan körülmény, melynek bekövetkezéséért és fennállásáért egyik Fél sem felelős. Ennek megfelelően vis maiornak minősülnek különösen az alábbiak: természeti csapás, áramkimaradás, a Szolgáltató érdekkörén kívül felmerülő okból bekövetkező szerverleállás, internet szolgáltatás meghibásodása vagy kimaradása, harmadik személyek által elhelyezett romboló alkalmazások, programok, vírusok, férgek, hacker tevékenységek (így különösen, de nem kizárólag a Felhasználó banktitkainak vagy egyéb adatainak jogosulatlan megismerésére irányuló, harmadik személyek által kifejtett hacker tevékenységek), továbbá sztrájk vagy egyéb társadalmi méretű esemény. Szolgáltató vállalja, hogy a jelen 7.4 alpontban meghatározottakról a Felhasználókat a Honlapon közzétett közleményben megfelelően tájékoztatja.

 7.5.     Amennyiben Felhasználó úgy dönt, hogy a Szolgáltatónak a Szerződésben biztosított szolgáltatását a továbbiakban nem kívánja igénybe venni, bármikor írásban kérheti Szolgáltatótól, hogy regisztrációját a Digitalstand Rendszeren törölje. Felhasználó köteles tudomásul venni, hogy amennyiben regisztrációja ennek megfelelően törlésre kerül, úgy ezt követően a Felek között fennálló Szerződés megszűnik, és Felhasználó a továbbiakban nem jogosult a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe venni. Felhasználó továbbá a regisztrációjának törlésére irányuló kérelme esetén tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatóval a szerződés alapján teljes körűen elszámolt, és a Szolgáltatóval szemben a Szerződésből eredően további követelése nincsen.

 7.6.     A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Kiadványok szerzői jogi jogosultjai bármikor jogosultak az adott Kiadvány felhasználására adott engedélyt visszavonni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerzői jogi jogosult az adott Kiadvány felhasználására vonatkozó hozzájárulását visszavonja, a Szolgáltató a Kiadványt a Digitalstand Rendszerről, valamint a saját rendszereiről eltávolítja, egyúttal értesíti (a regisztráció során megadott e-mail címre küldött elektronikus levél útján) a Felhasználót, hogy az adott Kiadvány a továbbiakban nem érhető el. Az előző mondatban meghatározott esetben a Felhasználó nem jogosult a Szolgáltatóval szemben semmilyen igényt (ideértve különösen kárigényt) érvényesíteni.

 7.7.     Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató a Kiadónak felróható okból nem tud a Felhasználók felé vállalt kötelezettségeinek eleget tenni, Kiadó köteles a Szolgáltatót ért valamennyi kárt teljeskörűen megtéríteni, és teljeskörűen helytállni a Szolgáltató felé a Felhasználók, vagy bármely más harmadik személyek, bíróságok, hatóságok által a Szolgáltatóval szemben érvényesíteni kívánt valamennyi igényért (így különösen kárigény, bírság), továbbá a Kiadó teljeskörű felelősséggel tartozik a Szolgáltató által a Felhasználók felé vállalt valamennyi kötelezettségéért (ideértve a Felhasználók Szolgáltató általi megfelelő módon történő anyagi kompenzációját), amennyiben a közöttük létrejött szerződésben meghatározott kötelezettségeit megszegi.  Ilyen esetekben a Felhasználó igényével közvetlenül a Kiadó felé fordulhat.

A jelen alpontban meghatározottakra különösen az alábbi esetek adhatnak okot:

 

7.7.1.  Kiadó elmulasztja valamely Kiadványt a Szolgáltató rendelkezésre bocsátani vagy a valamely Kiadványnak a Digitalstand Rendszerről való eltávolítását kéri, vagy

7.7.2.  Kiadó az Előfizetés időtartama alatt a Felhasználó részére értékesített Kiadványt egyoldalúan megszünteti, vagy annak kiadását felfüggeszti,

7.7.3.  A Kiadó elmulasztja bármely Kiadvány megszüntetését megelőzően, az erről hozott döntéséről megfelelő határidőben értesíteni a Szolgáltatót;

7.8.     A Szolgáltató rögzíti, hogy a digitalizált Kiadványokat a Felhasználók kizárólag a Honlapon közzétett technikai feltételek mellett tudják igénybe venni (1.4. pont). Szolgáltató mindennemű felelősséget kizár a Szolgáltatással kapcsolatos olyan hibákért, amelyek a jelen Szabályzatban meghatározott technikai feltételek hiányából erednek. Szolgáltató semminemű felelősséggel nem tartozik abban az esetben, ha Felhasználó személyi számítógépe vagy más hordozható eszköze nem alkalmas az olvasóprogram megnyitására, futtatására valamint a megfelelő sávszélességű internetkapcsolatra. A Felhasználó internetkapcsolatának biztosítását saját maga, valamely internetszolgáltató társaságnál fizetheti elő saját költségén. Internetkapcsolati szolgáltatást Szolgáltató nem nyújt, ilyen szolgáltatásért díjat nem számolhat fel és ezzel kapcsolatban semminemű felelősséget nem vállal.

7.9.    A Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Felhasználó a Ptk. rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben, melyről szóló részletes tájékoztatást a jelen Szabályzat 3. számú mellékletét képező Fogyasztói Tájékoztató tartalmazza. A Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

7.10.Az értékesített termék hibája esetén Felhasználó – választása szerint – a 7.11. pontban meghatározott jogát, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet, melyről szóló részletes tájékoztatást a jelen Szabályzat 3. számú mellékletét képező Fogyasztói Tájékoztató tartalmazza Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.11.  A Szolgáltató a Szerződés alapján nem vállal jótállást. A Szolgáltatót a hatályos jogszabályok alapján jótállási kötelezettség a Kiadványok, illetve az Előfizetések értékesítésével kapcsolatban nem terheli.

 

 8.  Adatvédelem

8.1.     Szolgáltató adatkezelése

Szolgáltató, mint adatkezelő a jelen Szabályzat útján az alábbi, adatvédelmi szempontból releváns tényekről tájékoztatja a Felhasználókat. Az adatkezelés részletes szabályait a Szolgáltató Adatvédelmi Tájékoztatója tartalmazza.

 8.1.1.       A Felhasználók által megadott, valamint egyes, a Felhasználókra vonatkozó adatok tekintetében Szolgáltató adatkezelőnek minősül.

 8.1.2.    A Felhasználó személyes adatait önkéntesen szolgáltatja a Szolgáltató részére.

 8.1.3.   A kezelendő adatok köre a Felhasználók által a regisztráció során megadott személyes adatok köre, továbbá a Felhasználó által megvásárolt Kiadványok, illetve Előfizetések neve és száma és időtartama

 8.1.4.    Az adatkezelés időtartama megegyezik a Felhasználó regisztrációjának időtartamával, kivéve, amennyiben a Felhasználó szolgáltatást vesz igénybe vagy terméket vásárol a Szolgáltatótól, mert ebben az esetben 8 (nyolc) év azon személyes adatok tekintetében, amelyek megőrzését a számviteli vagy adójogszabályok előírják, vagy az előbbieknek való megfelelés érdekében azok megőrzése indokolt.

 8.1.5.    Az adatkezelés célja különösen a regisztrált Felhasználók Szolgáltató általi megfelelő beazonosítása, továbbá a Felek között létrejött Szerződés Szolgáltató általi teljesítése az Adatvédelmi tv. 4. §-val összhangban. A 8.1.6 alpontban írt adattovábbítás célja, hogy a Kiadó piaci információk szerzése végett megismerje a saját Kiadványait, illetve Előfizetéseit vásárló Felhasználók adatait,és esetlegesen ennek megfelelően, a Felhasználók érdekében, a Felhasználók igényeinek megfelelően alakítsa, módosítsa, fejlessze Kiadványait, illetve Előfizetéseit.

  8.1.6.   Szolgáltató a Megrendelés teljesítése érdekében az adatkezelés időtartama alatt a Felhasználó valamennyi megadott adatát a Felhasználó által vásárolt, illetve előfizetett Kiadványokat kiadó Kiadó számára hozzáférhetővé teheti (adattovábbítás). Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait a jelen alpont szerint kizárólag akkor továbbíthatja a Kiadó részére, ha ahhoz a Felhasználó a regisztráció során hozzájárul, és a Felhasználó személyes adatait a Kiadó kizárólag a Felhasználó hozzájárulásában meghatározott célokra használhatja fel. Felhasználó ezen hozzájárulását a Szolgáltatónak küldött e-mail útján a regisztrációt követően is bármikor megadhatja vagy visszavonhatja, amely esetben Szolgáltató a továbbiakban ennek megfelelően köteles eljárni. Felhasználó a jelen alpont szerinti hozzájárulás megadásával tudomásul veszi, hogy ha a Szolgáltató és az egyes Kiadók között létrejött szerződések bármelyike valamilyen oknál kifolyólag megszűnik, Szolgáltató az adott Kiadó részére a saját Kiadványait, illetve Előfizetéseit megvásárló Felhasználók adatait – a 8.1.5 alpontban rögzített cél érdekében –rendelkezésre bocsáthatja.

 8.1.7.    Az Adatbázis a Szolgáltató tulajdonát képezi. Szolgáltató ugyanakkor köteles az Adatbázis tartalmát szigorúan bizalmasan kezelni, és megtesz minden elvárható intézkedést annak érdekében, hogy ahhoz harmadik személyek semmilyen módon ne férhessenek hozzá (ide nem értve a 8.1.6 alpont szerinti adattovábbítás esetét), továbbá azt az esetet, ha esetlegesen az Adatbázisban szereplő adatok, tények és egyéb információk kiszolgáltatására jogszabály, illetve a bíróság vagy hatóság rendelkezése folytán köteles. Szolgáltató ezen felül megtesz minden ésszerű intézkedést annak érdekében, hogy az Adatbázisban szereplő adatok ne csorbuljanak, ne vesszenek el, ne módosuljanak, és illetéktelen személyek részére ne kerüljenek továbbításra.

8.1.8.    Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató által értékesített Kiadványokra vonatkozó fogyási adatok a Szolgáltató/Kiadó által harmadik személy részére adott megbízás alapján folyamatosan auditálásra kerülhetnek, amely során az auditálást végző személy részére a Felhasználó adatai – a Felhasználó erre vonatkozó hozzájárulása esetén – továbbításra kerülhetnek. Az auditálást végző személy az így átadott személyes adatokat kizárólag a fogyási adatok auditálásával összefüggő célokra használhatja fel.  

 8.1.9.    Szolgáltató egyelőre külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel. Amennyiben a szolgáltató úgy dönt, hogy külső adatfeldolgozót kíván igénybe venni, a külső adatfeldolgozó személyéről a Felhasználókat a Honlapon tájékoztatja.

 8.1.10.  Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Felhasználó külön hozzájárulása esetén a Szolgáltató a személyes adatait a saját marketing céljaira felhasználja (közvetlen üzletszerzés), így különösen a Szolgáltató az általa összeállított, a Szolgáltató által nyújtott egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos hírleveleit a regisztráció során megadott e-mail címére továbbítsa.

 8.1.11.  Szolgáltató adatkezelését az Adatvédelmi tv. 65. § (3) bekezdésének a) pontja alapján nem kell az adatvédelmi nyilvántartásba vetetni.

 8.1.12.  A Szolgáltató a Digitalstand Rendszeren lehetővé teszi, hogy a Felhasználók harmadik személyek számára Előfizetést vagy lapszámot ajándékozzanak, Kedvezményezetteket jelöljenek meg (ld. 10. pont), melynek keretében a Felhasználóknak e harmadik személyek személyes adatait a Digitalstand Rendszeren keresztül a Szolgáltató részére meg kell adniuk. Arra az esetre, ha a Felhasználó ennek érdekében a harmadik személy (jövőbeli Kedvezményezett) személyes adatait a Digitalstand Rendszeren megadja, a Szolgáltató a következő tájékoztatást nyújtja.

 A harmadik személy adatainak kezelése attól függ, hogy a harmadik személy a Szolgáltatást igénybe veszi-e:

 -              amennyiben a Szolgáltató és a személyes adatok érintettje között létrejön a Szerződés (a Kedvezményezett a Digitalstand Rendszert használatba veszi), úgy kell tekinteni, hogy az adatkezelési jogviszony a Szolgáltató és az érintett között – az adatokat megadó Felhasználó mint képviselő által – létrejön, mely esetben az érintett adatainak kezelésére jelen Szabályzat és az Adatvédelmi Tájékoztató irányadó.

 -              amennyiben a harmadik személy és a Szolgáltató között Szerződés nem jön létre, a harmadik személy mint az adatkezelés érintettje tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen, illetve kérheti adatainak törlését; ebben az esetben a Szolgáltató az adatkezelést megszünteti, ha megállapítja a tiltakozás megalapozottságát, továbbá a jogellenes adatkezelés miatt vele szemben az érintett a 8.2. pontnak megfelelően felléphet. Amennyiben a Szolgáltató nem szünteti meg az adatkezelést, az érintett ebben az esetben szintén felléphet a 8.2. pont szerint. A jelen alpont szerinti esetben az adatokat megadó Felhasználó köteles a Szolgáltató felszólítására, a felszólításban megjelölt határidőben megtéríteni a Szolgáltatónak az adatok megadásával, a jognyilatkozat megtételével kapcsolatos kárát (ideértve különösen mindazon igényeket, sérelemdíjat, amelyet az érintett a Szolgáltatóval szemben érvényesít).

 

A Felhasználó szavatolja a Szolgáltató felé, hogy az általa megadott személyes adatok megadására jogosult, ahhoz az érintett hozzájárult.

 

8.2      Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

 8.2.1.     Az Adatvédelmi tv. 14.-19. §-aival összhangban a Felhasználó a Szolgáltató által üzemeltetett ügyfélszolgálaton keresztül bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről.

 8.2.2.     Az Adatvédelmi tv. 21. §-ában foglalt feltételek és jogorvoslati lehetőségek mellett Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, (i) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; (ii) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint (iii)a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

 8.2.3.     Amennyiben Felhasználó a 8.1.6 alpont szerinti, adattovábbításhoz szükséges hozzájárulását a regisztráció időtartama alatt bármikor a Szolgáltatóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával megtagadja, úgy Szolgáltató a nyilatkozat kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül intézkedik az adattovábbítás megszüntetése érdekében.

 8.2.4.     Az Adatvédelmi tv. 22. §-ában foglalt feltételek mellett Felhasználó a jogainak megsértése esetén Szolgáltatóval szemben bírósághoz fordulhat.

8.2.5.     Az Adatvédelmi tv. 23. §-ában foglalt feltételek mellett Szolgáltató a Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni. 

 8.2.6.     A fentieken túl a Felhasználó bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1055 Budpaest, Falk Miksa utca 9-11. Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.).

 

9.   Rendelkezésre állás

  9.1.    Szolgáltató biztosítja a Honlap folyamatos működőképességét a teljes funkcionalitásának állandó biztosításával, valamint a Honlaphoz kötődő szolgáltatások folyamatos internetes elérhetőségét hardveres és szoftveres hátterük biztosításával. Felek a folyamatosságot biztosítottnak tekintik abban az esetben, ha a Szolgáltatás – a 9.2-9.4 alpontokban meghatározott okok miatti szünetelések időtartamán felül – bármely naptári év időtartamának 98%-ában (kilencvennyolc százalékában) interneten keresztül megfelelőn elérhető.

  9.2.    Szolgáltató nem felelős a Honlap működésének szüneteléséért, ha a szüntetést vis maior (7.4 alpont) vagy a Szolgáltató érdekkörén kívül eső harmadik személy magatartása idézte elő. A jelen alpontban foglalt okokból történő szünetelés nem jelenti a Szolgáltató által a rendelkezésre állással kapcsolatban a jelen 9. pontban vállalt bármely kötelezettség megszegését. 

 9.3.     Szolgáltató előre bejelenti a Honlap átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatti szünetelést, amennyiben más gazdaságos műszaki megoldás nem áll rendelkezésre, és a szünetelés mértéke nem haladja meg naptári hónaponként a 4 (négy) órát. Szolgáltató a jelen 9. pont szerinti szünetelésről szóló közleményt 5 (öt) munkanappal korábban a Honlapon közzéteszi. Amennyiben a szünetelést valamely azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli körülmény elhárítása teszi szükségessé, akkor a Szolgáltató jogosult a szünetelésről szóló értesítést kevesebb, mint 5 (öt) munkanappal korábban közzétenni.

 9.4.     Szolgáltató rendszeres karbantartás miatt a jelen alpontban foglalt feltételek mellett jogosult a Szolgáltatást szüneteltetni. Jelen alpont alkalmazásában rendszeres karbantartásnak minősülnek a Szolgáltató technikai eszközeink üzemképes állapotban való tartására vonatkozó karbantartási tevékenységek, amelyek biztosítják a karbantartás hatására a Honlap és az ahhoz kapcsolódó Szolgáltatás rendeltetésszerű működését. A rendszeres karbantartás biztosítja az üzemelés hatására fokozatosan csökkenő üzembiztonság időszakonkénti növelését, lassítva ezzel a technikai eszközök elhasználódásának folyamatát. A rendszeres karbantartás körébe tartoznak azok a tevékenységek is, amelyek a Szolgáltatás nyújtásához szükséges kiszolgáló eszközök meghibásodásának megelőzése érdekében kerülnek elvégzésre. A Szolgáltató megtesz minden ésszerű lépést annak érdekében, hogy a rendszeres karbantartás során – a karbantartási munka jellegére tekintettel - a Szolgáltatás a lehető legrövidebb ideig szüneteljen. A jelen alpontban foglalt okokból történő szünetelés nem jelenti a Szolgáltató által a rendelkezésre állással kapcsolatban a jelen 9. pontban vállalt bármely kötelezettség megszegését.

 9.5.     A Szolgáltató törekszik arra, hogy a 9. pontban meghatározott működőképességet, funkcionalitást az Alkalmazásokon is biztosítsa, az Alkalmazásokat a lehetőségekhez mérten fejlessze, karbantartsa, azonban mindezek tényleges biztosítását a Szolgáltató nem szavatolja.

 

10.   Kedvezményezett

 10.1.  Felhasználó a Megrendelés alkalmával a megrendelőlap megfelelő kitöltésével dönthet úgy, hogy a megvásárolt Kiadványhoz, illetve Előfizetéshez nem saját maga kíván hozzáférni, hanem az általa megjelölt harmadik személy, a Kedvezményezett számára kívánja ezt a lehetőséget biztosítani. Ez esetben a Szabályzatban foglalt rendelkezéseket a jelen 10. pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

 10.2.  Kedvezményezett megjelölése esetén a Felhasználó által a Szolgáltatónál leadott Megrendelés harmadik személy javára szóló szerződésnek minősül (Ptk. 6:136. §), melynek alapján a Kedvezményezett válik közvetlenül jogosulttá.

 10.3.  Kedvezményezett megjelölése esetén Felhasználó tudomásul veszi, hogy ő maga nem jogosult az általa a Kedvezményezett javára megvásárolt Kiadványokhoz, illetve Előfizetésekhez hozzáférni. Ebben az esetben a Kedvezményezett részére biztosított felhasználónevet és jelszót kizárólag a Kedvezményezett jogosult használni.

 10.4.  A vásárlást követően Szolgáltató Felhasználó részére e-mail értesítést küld, melynek mellékletét képezi a Kedvezményezettnek továbbítandó Ajándékkártya. A Kedvezményezett a Felhasználótól kaphat értesítést arra vonatkozóan, hogy a Felhasználó a részére mely Kiadvány(oka)t vagy Előfizetés(eke)t vásárolta meg. A Kedvezményezett ezt követően a Felhasználó által küldött e-mail Mellékletében biztosított Ajándékkártyán található link segítségével juthat a Digitalstand Rendszerre, ahol regisztrációt követően jogosult a részére megvásárolt, illetve előfizetett Kiadványokhoz hozzáférni.

 10.5.A Kedvezményezett a 10.4 alpont szerinti regisztrációt követően Felhasználónak minősül a jelen Szabályzatban a Felhasználók tekintetében meghatározott valamennyi jog és kötelezettség tekintetében, kivéve azokat, melyek természetükből adódóan kizárólag a Kedvezményezett javára Megrendelést leadó Felhasználót illethetik meg, illetve terhelhetik (ideértve különösen a vételár megfizetésével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket).

 10.6.  Kedvezményezett esetén a 7.7 alpontban foglalt esetben az Előfizetés vételára arányos részének visszatérítésére a Digitalstand Rendszerre megfelelően regisztrált, ténylegesen befizető Felhasználó jogosult a Felhasználó és a Kedvezményezett egyidejű értesítése mellett.

 

11.     Vegyes rendelkezések 

11.1.  A jelen Szabályzat pontokból, azon belül alpontokból áll.

11.2.  Szolgáltató biztosítja, hogy a jelen Szabályzat hatályos szövegét valamennyi Felhasználó a Digitalstand Rendszeren keresztül folyamatosan megismerhesse. A Szolgáltató jogosult a jelen Szabályzat tartalmát egyoldalúan és akár a meglévő Előfizetésekre is kiterjedően, fontos okból (így különösen, de nem kizárólagosan a szolgáltatások módosítása, fejlesztése, informatikai fejlesztések, a jogi és gazdasági környezet, vagy konstrukció, megoldás változása, vagy változtatása, termékfejlesztés, a Kiadókkal fennálló szerződéses kapcsolat változása, hatósági kötelezés, a joggyakorlat változása), akár Felhasználóra hátrányos módon módosítani, ideértve a Szabályzatnak a Korm. rendelet alapján nyújtandó kötelező tájékoztatással összefüggő rendelkezéseit (azaz a jelen Szabályzat 3. számú mellékletét képező Fogyasztói Tájékoztatót) is. Szolgáltató biztosítja továbbá, hogy a jelen Szabályzat bármilyen módosításáról a Felhasználókat legkésőbb a módosítás hatálybalépését megelőzően 15 (tizenöt) munkanappal tájékoztatja, oly módon, hogy a Szabályzat módosított szövegét a Digitalstand Rendszeren közzéteszi. A Felhasználó jogosult a Szerződést jelen Szabályzat módosításának közzétételét követő 15 (tizenöt) napos jogvesztő határidőn belül felmondani, kivéve, ha a módosítás a teljesítési feltételek és a Felhasználó lényeges szabályait nem érinti, vagy a módosítás a Felhasználó számára kedvezőbb; amennyiben a Felhasználó ezen időszak alatt ilyen nyilatkozatot nem tesz, úgy kell tekinteni, hogy a Felhasználó a módosított Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadta.

 11.3.  A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre a magyar jog alkalmazandó.

 11.4.  Amennyiben a jelen Szabályzat egyes rendelkezései végrehajthatatlanok, vagy érvénytelenek, vagy utóbb azokká válnak, úgy ez a Szabályzat egyéb rendelkezéseit nem érinti. 

 11.5.   A jelen Szabályzat elválaszthatatlan részét képező melléklet: 

 

             1. számú melléklet: Új elérési csatornákra vonatkozó rendelkezések

             2. számú melléklet: Nyomtatott Előfizetésekre vonatkozó külön szabályok

             3. számú melléklet: Fogyasztói Tájékoztató

             4. számú melléklet: Elállási/Felmondási Nyilatkozat Minta

 

11.6.   A Szolgáltatónak a Kiadványok és Előfizetések értékesítésével kapcsolatos tevékenységére vonatkozóan a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre. A hirdetési tevékenységével kapcsolatban ugyanakkor a Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét (elérhetősége: http://mrsz.hu/cmsfiles/08/c1/Magyar_Reklametikai_Kodex_2015.pdf), amelyről a Fogyasztónak minősülő Felhasználók az ügyfélszolgálaton keresztül kérhetnek másolatot.

 

 

 1. számú melléklet

 

Az Alkalmazásokra vonatkozó rendelkezések

Az iOS applikáció, a Newsstand alkalmazás, és az Android applikáció (jelen melléklet alkalmazásában: Alkalmazások):

A Szolgáltató által kifejlesztésre kerültek a Digitalstand rendszeren keresztül elérhető Kiadványok iOS készülékeken és egyes Android készülékeken off-line üzemmódban történő letölthetőségét lehetővé tévő alkalmazások, amely kiegészíti a már meglévő jelenleg böngészőből használható webapplikációt. 

 Az iOS applikációval kapcsolatban a Szolgáltató igénybe vette az Apple Inc. és leányvállalatai (a továbbiakban: „Közvetítő”) által biztosított ún. In-App-Purchase (a továbbiakban: „IAP”) szolgáltatást. Az IAP szolgáltatás biztosítja, hogy amennyiben a Felhasználó az iOS applikáción belül (az iOS applikáció használatával) egy Kiadványt, vagy Előfizetést kíván megvásárolni, akkor a vásárlás a Közvetítő által üzemeltett ún. AppStore-on (a továbbiakban: „Fórum”) keresztül történik. A Szolgáltató tehát az iOS applikációt ingyenesen teszi elérhetővé a Felhasználók számára, akik azt a Fórum megfelelő funkcióinak használatával tudják letölteni az iOS készülékeikre. Ha azonban a Felhasználó az iOS applikáción belül (az iOS applikáció alkalmazásával) kíván Kiadványt, vagy Előfizetést vásárolni, akkor azt a Felhasználó csak a megfelelő ellenérték megfizetésével tudja megtenni.

 

A Szolgáltató ezt meghaladóan szintén biztosítja a Kiadványok elérhetőségét – iOS készülékeken - a Közvetítő által üzemeltetett ún. Newsstand alkalmazáson (a továbbiakban: „Newsstand”) keresztül. A Newsstand a Közvetítő által kifejlesztett alkalmazás, amely lapkiadványok értékesítésére biztosít lehetőséget a lapkiadók, lapterjesztők számára. A Newsstand Felhasználó által történő igénybevétele során a Felhasználók a Kiadványokat a Fórumon keresztül, a megfelelő ellenérték megfizetése ellenében tudják megvásárolni. A Newsstandon a Digitalstand Rendszer elérhetősége, támogatása folyamatosan megszüntetésre kerül, a Szolgáltató a Newsttandon a Digitalstand Rendszer fejlesztéséért, elérhetőségéért, támogatásáért nem szavatol.

 

Az Alkalmazásokon keresztül történő vásárlás során a Felhasználó nem kerül jogviszonyba a Közvetítővel, a szolgáltatás tekintetében a jogviszony kizárólag a Felhasználó és a Szolgáltató között jön létre. 

 

Mindazonáltal az Alkalmazások mint értékesítési csatornák használatára (ideértve különösen a fizetésre, a fizetési határidőkre és módokra) a Fórum mindenkori felhasználói szabályzata lesz irányadó, azaz a Fórum használatával kapcsolatban létrejött jogviszony teljesítéséért a Felhasználó felel a Közvetítő felé.

 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az iOS applikáció egy nem átengedhető használati jogot biztosít a Felhasználó részére, arra vonatkozóan, hogy az iOS applikációt az általa használt iOS terméken használhassa a Fórum mindenkori felhasználási szabályzata szerint.

 

A Szabályzatban meghatározott, az iOS applikáció felhasználásával igénybe vett Szolgáltatások nyújtásáért, biztosításáért – a Szabályzatban meghatározottak szerint – kizárólag a Szolgáltató és nem a Közvetítő felel, a Szabályzatban meghatározott szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseivel, az esetleges hibákkal a Felhasználó – a Szabályzatban meghatározottak szerint - kizárólag a Szolgáltatóhoz fordulhat. A Szolgáltató nem felel ugyanakkor a Fórum esetleges működési zavaraiért, hibáiért.

 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az iPad applikáción és a Newsstand alkalmazáson keresztül történő vásárlás során a Fórum felhasználói szabályzatában meghatározott módokon fizethet. Az általa megfizetett összeg a Közvetítőhöz fog befolyni. A Szolgáltató azt követően nyújtja a Szabályzatban meghatározott szolgáltatásokat a Felhasználó részére, hogy a Közvetítő értesítette a Szolgáltatót arról, hogy a Felhasználó a fizetési kötelezettségének eleget tett, azt pénzügyileg ténylegesen teljesítette. 

 

A Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy valamennyi, az iPad applikáción és a Newsstand alkalmazáson keresztül történő vásárlásukkal kapcsolatos igazolást, bizonylatot stb. őrizzenek meg, ugyanis a Felhasználó az iPad applikáció , vagy a Newsstand alkalmazás használatára való jogosultságának megszűnését követően kizárólag csak ezek birtokában tud a Szolgáltatóhoz fordulni a szolgáltatás esetleges további biztosítása érdekében. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az iPad applikáció , vagy a Newsstand alkalmazás használatára való jogosultságának megszűnése nem keletkeztet automatikusan kötelezettséget a Szolgáltató részére a szolgáltatás további biztosítására vonatkozóan.

 

A Felhasználó az Alkalmazásokon keresztül igénybe vett, a Szabályzatban meghatározott szolgáltatással kapcsolatos igényeit a Szabályzat által meghatározott körben és módon a Szolgáltatóval és nem a Közvetítővel szemben jogosult érvényesíteni.

 

A Közvetítő nem felelős a szolgáltatással kapcsolatosan harmadik személyek részéről érkező esetleges szerzői jogi jogsértésekre alapozott igényekért.

 

A Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy nem olyan országban honos, amelyet az Amerikai Egyesült Államok kormánya embargó alá vont, vagy amelyet terrorizmust támogató országként tart nyilván, illetve nem olyan személy, akivel a szerződéskötést az Amerikai Egyesült Államok kormánya tiltja, vagy korlátozza.

 

A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Közvetítő, jogosult arra, hogy a Szabályzat rendelkezéseit adott esetben saját maga érvényesítse a Felhasználóval szemben.

 

A Szolgáltató az Android applikációt ingyenesen teszi elérhetővé a Felhasználók számára, akik azt a Google Inc. által üzemeltetett Play áruház megfelelő funkcióinak használatával tudják letölteni az Android operációs rendszerű készülékeikre. Ha azonban a Felhasználó az Android applikáción belül (az Android applikáció alkalmazásával) kíván Kiadványt, vagy Előfizetést vásárolni, akkor azt a Felhasználó csak a megfelelő ellenérték megfizetésével tudja megtenni.

 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Android applikáción keresztül történő vásárlás során a Szolgáltató felhasználói szabályzatában meghatározott módokon fizethet. A Szolgáltató azt követően nyújtja a Szabályzatban meghatározott szolgáltatásokat a Felhasználó részére, hogy a Felhasználó a fizetési kötelezettségének eleget tett, azt pénzügyileg ténylegesen teljesítette. 

 

 

 2. számú melléklet

 

Nyomtatott Előfizetésekre vonatkozó külön szabályok

 

A Szolgáltató a nyomtatott Előfizetések értékesítését a Kiadókkal kötött megállapodása alapján bizományosként végzi.

 

A nyomtatott Előfizetések esetében az előfizetői jogviszony közvetlenül a Kiadó és a Felhasználó között áll fenn. Ennek érvényesülése érdekében a Szolgáltató az előfizetői jogviszony létrejöttével a Felhasználó és közte létrejövő előfizetői jogviszonyból származó valamennyi jogot és kötelezettséget teljes egészében átadja a Kiadó részére, a Kiadó pedig a Felhasználó és a Szolgáltató közötti előfizetői jogviszony létrejöttével az előbbi előfizetői jogviszonyból származó valamennyi jogot és kötelezettséget teljes egészében átveszi a Szolgáltatótól (az előfizetői jogviszony átruházása). Az előfizetői jogviszony átruházására tekintettel az előfizetői jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek az előfizetői jogviszony létrejöttétől kezdődően a Kiadót jogosítják, illetve kötelezik. 

 

A Felhasználó a nyomtatott Előfizetés Megrendelése során a „Kosárba teszem” gombnak a Digitalstand Rendszer felületén történő megnyomásával, mint jogi ténnyel automatikusan, minden további jognyilatkozata nélkül kifejezetten hozzájárul az előfizetői jogviszony átruházásához, és tudomásul veszi és elfogadja, hogy átruházására tekintettel az előfizetői jogviszony közvetlenül a Felhasználó és a Kiadó között áll fenn. A Felhasználó a Ptk. 6:209. § (2) bekezdése alapján kijelenti egyúttal, hogy feltétlenül és visszavonhatatlanul lemond a jelen bekezdésben meghatározott szerződés átruházáshoz hozzájáruló nyilatkozata visszavonására irányuló jogáról.

 

A nyomtatott Előfizetés megrendelése esetén a Megrendelésnek tartalmaznia kell az általános tartalmi követelményeken túl a pontos postai kézbesítési címet is.

 

A Szolgáltatót a nyomtatott Előfizetésekre vonatkozó előfizetői jogviszonnyal kapcsolatban (abból eredően) a Felhasználók felé semmilyen kötelezettség (ideértve az előfizetői jogviszony teljesítésével összefüggő kötelezettségeket) nem terheli, a nyomtatott Előfizetésekre vonatkozó előfizetői jogviszonnyal kapcsolatban (abból eredően) a Felhasználók semmilyen igényt nem jogosultak a Szolgáltatóval szemben érvényesíteni.

 

 A Felhasználók a nyomtatott Előfizetésekre vonatkozó előfizetői jogviszonnyal kapcsolatos igényeiket (ideértve különösen a Korm. rendelet alapján a Fogyasztónak minősülő Felhasználókat megillető elállási jog gyakorlása esetén felmerülő igényeket) kizárólag közvetlenül a Kiadóval szemben jogosultak érvényesíteni. 

 

A nyomtatott Előfizetések ellenértékét a Felhasználók közvetlenül a Szolgáltató részére fizetik meg.

 

A Szolgáltató a nyomtatott Előfizetésekkel kapcsolatban a Korm. rendelet alapján az alábbiakról tájékoztatja a Fogyasztónak minősülő Felhasználókat:

 

-          Mivel a Szolgáltató a nyomtatott Előfizetések értékesítését bizományosi jogviszonyban végzi, ezért az értékesítés során a Kiadók nevében jár el, az egyes Kiadók elérhetőségei a Kiadók honlapjain találhatóak meg.

 

-          Az előfizetett lapszámok házhoz szállítását, átadását a Kiadók intézik. Ezzel kapcsolatban a Felhasználó további információkat (ideértve a szállítással, átvétellel kapcsolatban esetleg felmerülő további költségeket) az egyes Kiadók honalapjain érhet el, illetve közvetlenül a Kiadóktól kérhet erről tájékoztatást.

 

-          A Korm. rendelet 20. § (1) és (2) bekezdése értelmében a Fogyasztónak minősülő Felhasználók – a Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében meghatározott eseteket kivéve - indokolás nélkül elállhatnak a Szerződéstől a megvásárolt termék átvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül.  A Fogyasztónak minősülő Felhasználók az elállási jogukat a Szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatják.

 

-           A Fogyasztónak minősülő Felhasználó az elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. A Fogyasztónak minősülő Felhasználónak az elállási jognyilatkozatát közvetlenül a Kiadó felé kell megtennie és a Kiadó részére kell megküldenie. A Fogyasztónak minősülő Felhasználó az elállási nyilatkozatot a fenti határidőn belül teheti meg. A Fogyasztónak minősülő Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát a Korm. rendelet rendelkezéseivel összhangban gyakorolta.

 

-           Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó köteles a megvásárolt terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállási jognyilatkozat közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül az adott Kiadó részére visszaküldeni, feltéve, hogy az adott Kiadó a visszaszállítást nem vállalta. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztónak minősülő Felhasználó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A visszaküldés költségeit a Fogyasztónak minősülő Felhasználó viseli, ha az adott Kiadó ezt nem vállalta. A jelen pontban foglaltakkal kapcsolatban a Felhasználó közvetlenül a Kiadótól kérhet tájékoztatást.

 

-           Az elállási jog gyakorlása esetén a Kiadó haladéktalanul, de legkésőbb az elállási jog gyakorlásáról történő tudomásszerzéstől számított 14 (tizennégy) napon belül köteles a visszaküldött termékek vételárát, valamint a teljesítéssel kapcsolatban a Fogyasztónak minősülő Felhasználónál esetlegesen felmerült egyéb költségeket (ideértve különösen a kiszállítási díjat) visszafizetni. A Kiadó a visszatérítés során köteles az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmaz kivéve, ha a Fogyasztónak minősülő Felhasználó más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. Ha a Fogyasztónak minősülő Felhasználó – bármely okból kifolyólag – a kifejezetten legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, akkor az ezzel kapcsolatban nála felmerült többletköltségeket a Kiadó nem köteles visszatéríteni.

 

-           Az elállási jog gyakorlása esetén a Kiadó jogosult a termékek vételárát és a teljesítéssel kapcsolatban a Fogyasztónak minősülő Felhasználónál esetlegesen felmerült és a Korm. rendelet alapján visszatérítendő egyéb költségeket (ideértve különösen a kiszállítási díjat) mindaddig visszatartani, amíg a Fogyasztónak minősülő Felhasználó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a Kiadó a kettő közül a korábbi időpontot veszi figyelembe. 

 

-           Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó csak az értékesített termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. 

 

-           A Fogyasztónak minősülő Felhasználó nem gyakorolhatja az elállási jogát a Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben.

 

-           A nyomtatott Előfizetésekkel kapcsolatos kellékszavatossági, termékszavatossági igényekre a 7.11. és 7.12. pontban ismertetett jogszabályi rendelkezések vonatkoznak, azzal az értelemszerű eltéréssel, hogy az igényeit a Felhasználó közvetlenül a Kiadóval, illetve az adott Kiadvány előállítójával szemben érvényesítheti. A Kiadó által vállalt esetleges jótállásról a Felhasználó az adott Kiadótól kérhet tájékoztatást.

 

-           A nyomtatott Előfizetéssel kapcsolatos esetleges panaszokat az adott Kiadó ügyfélszolgálata intézi.

 

-           A Kiadóval szemben felmerülő vitás ügy esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult az adott Kiadó székhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulni.

 

 

3. számú melléklet

 

Fogyasztói Tájékoztató

 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján az alábbiakról tájékoztatjuk a fogyasztónak minősülő Vásárlónkat.

 

Fogyasztónak minősül bármely, a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

 

Az Elállási/Felmondási jogról

 

Elállási/Felmondási jog

 

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni az előfizetésétől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

 

Az elállási / felmondási határidő

 

a)         szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: a szerződés megkötésének napjától számított 14. nap elteltével jár le;

b)        termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14. nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;

c)         több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi;

d)         több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi;

e)         termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Digitalstand Kft. alábbi címek valamelyikére (Szolgáltató: MédiaLOG-DMHM Logisztikai Zrt.; székhely: 1225 Budapest, Campona u. 1. DC10. ép.; e-mail cím: ugyfelszolgalat@digitalstand.hu). Ebből a célból felhasználhatja a Felhasználói Szabályzat 4. sz. mellékletben foglalt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

 

A Szolgáltató a Honlapon illetve az Alkalmazásokban  nem biztosítja a Vásárló számára az elállás, illetve a felmondás jogának gyakorlását.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát.

 

Az elállás/felmondás joghatásai

 

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

Ha a szerződés alapján terméket vett át, Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

 

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

 

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében, ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

 

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról

 

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a MédiaLOG-DMHM Logisztikai Zrt. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a MédiaLOG-DMHM Logisztikai Zrt vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

–               a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

–               a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

–               a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

 

 4. számú melléklet

 

Elállási/Felmondási Nyilatkozat Minta

 (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

  Címzett: MédiaLOG-DMHM Logisztikai Zrt

 

Alulírott/ak (itt kérjük megadni az előfizető/előfizetők nevét) kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: (Itt kérjük a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölését).

 

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja: (a megfelelőt jelölendő)

 

 A fogyasztó(k) neve:

 

A fogyasztó(k) címe:

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén szükséges)

 

 

 

Kelt:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kiadókra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

 

 Fogalmak

 A jelen Általános Szerződési Feltételekben, illetve mellékleteiben használt fogalmak az alábbi jelentéstartalommal bírnak:

 Adatbázis jelenti azt a Szolgáltató által Kiadványonként vezetett és rendszeresen frissített adatnyilvántartást, amely a Felhasználók meghatározott adatait tartalmazza.

 Adminisztrációs Felület jelenti a Honlapnak a Szolgáltató által meghatározott autentikációs eljárás segítségével a Kiadó által igénybe vehető azon felületét, melyen keresztül a Kiadó különböző szolgáltatásokat vehet igénybe, így különösen megteheti a digitalizációra vonatkozó megrendeléseit, módosíthatja a Kiadványokra vonatkozó egyes adatokat, továbbá nyomon követheti a vonatkozó fogyási és egyéb statisztikai adatokat, Kiadványokra lebontott formában.

 ÁSZF jelenti a jelen Általános Szerződési Feltételeket, amelyek a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános rendelkezéseket, a Szolgáltatás igénybevétele során a szerződő felek (a továbbiakban: Fél/Felek) között létrejövő jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket tartalmazzák és amelyek a Szolgáltatást igénybe vevő felekkel kötött KSZF részévé válnak.

 Díjszabás jelenti az ÁSZF elválaszthatatlan, 1. számú mellékletét, amely – többek között – tartalmazza a Szolgáltató által a Kiadó felé nyújtott szolgáltatásokért felszámítható egyes díjak mértékét.

 Előfizetés jelenti a Felhasználók valamely Kiadvány több lapszámát magába foglaló, egy adott időszakra vonatkozó megvásárlását.

 Felek jelenti együttesen a Szolgáltatót és a Kiadót.

 Felhasználó jelenti azon személyeket, akik a Kiadványokat, a Kiadványok egyes lapszámait vagy azok több lapszámra vonatkozó Előfizetését a Szolgáltatótól a Szerződés alapján nyújtott szolgáltatás keretében igénybe veszik.

 Fél jelentheti akár a Szolgáltatót, akár a Kiadót.

 Honlap jelenti a Szolgáltató által üzemeltett, a digitalstand.hu domainnév alatt található Honlapot, melyen a Szerződésben meghatározott szolgáltatások egy részét nyújtja.

 Kiadó jelenti a Szolgáltatóval a KSZF aláírása útján szerződést létesítő, folyóiratok, időszaki lapok, vagy egyéb kiadványok kiadására jogosult jogi személyeket, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokat.

 Kiadvány jelenti a Kiadó által kiadott, a KSZF-ben konkrétan meghatározott és (i) a Nemzeti Média,- és Hírközlési Hatóság által nyilvántartásba vett folyóiratokat, időszaki lapokat, illetve egyéb (akár az előbbi regisztrációhoz nem kötött) sajtótermékeket, és (ii) könyveket, amelyeket Kiadó Szolgáltató rendelkezésére bocsát, és amelyekkel kapcsolatban Szolgáltató a Szerződésben meghatározott szolgáltatásokat nyújtja a Kiadó részére.

 KSZF jelenti a Szolgáltató és a Kiadó között létrejött és Kiadónként vagy Kiadványonként egyedileg meghatározott tartalmú Különös Szerződési Feltételeket.

 Szerződés jelenti a Szolgáltató és Kiadó között létrejött szerződéses jogviszony egészét, amely magába foglalja az ÁSZF-et, a KSZF-et, valamint azok valamennyi mellékletét.

 Szolgáltató jelenti a MédiaLOG-DMHM Zrt.-t (székhely: 1225 Budapest, Campona utca 1. DC10. ép., cégjegyzékszám: 01-10-045507, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága).

 

 1.Hatály, általános rendelkezések

 1.1 Jelen ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi olyan Kiadóra, amely Szolgáltatóval a jelen ÁSZF hatályát kikötő szerződést köt. A Kiadó a Szolgáltatás igénybevételével kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti, és elfogadja jelen ÁSZF-ben foglaltakat. Az ÁSZF megtekinthető a Szolgáltató digitalstand.hu honlapján, arról másolat készíthető. KSZF megkötésekor a Szolgáltató a Kiadó részére az ÁSZF-et átadja. A Szolgáltató az ÁSZF és mellékleteinek módosítását, annak hatálybalépését megelőzően legalább 15 (tizenöt) munkanappal korábban honlapján közzéteszi, és erről értesíti a Kiadót.

 1.2 Jelen ÁSZF rendelkezéseitől a Felek a KSZF-ben közös megegyezéssel eltérhetnek.

 1.3 A Szerződést a Felek a KSZF-ben rögzített megállapodásuk szerint határozatlan időre vagy határozott időre köthetik meg. Amennyiben a Felek erről a KSZF-ben külön nem rendelkeznek, a Szerződés határozatlan időre jön létre.

 1.4 A Digitalstand rendszer egy olyan online stand, amely több platformon történő megjelenést és széles körű terjesztési infrastruktúrát, továbbá értékesítési csatornát biztosít digitális lapok és könyvek számára. A szolgáltatás folyamatosan (a Szolgáltató fejlesztéseinek függvényében) kiegészülhet újabb platformok elérhetőségével (pl. táblagépek, különböző operációs rendszert használó mobiltelefonok). A Digitalstand rendszer biztosítja az értékesítéshez és elszámoláshoz kapcsolódó és rendelkezésre álló adatokat tartalmazó statisztikák, kimutatások Kiadók általi elérhetőségét. A Digitalstand rendszer az egyes szolgáltatásokat a jelen ÁSZF-ben meghatározott tartalommal nyújtja.

 2.Digitalizálás

 2.1 Szolgáltató a Díjszabásban meghatározott mértékű digitalizációs díj ellenében vállalja, hogy a Kiadó által digitalizálás céljából rendelkezésére bocsátott Kiadványokat digitalizálja. A Kiadvány digitalizálása nem jelenti a Kiadvány tartalmának változását, így különösen Szolgáltató nem jogosult a Kiadvány tartalmát csonkítani, kiegészíteni vagy módosítani.

 2.2 Kiadó a digitalizálás céljából átadott Kiadványokat legalább 200 dpi felbontású, egybefüggő oldalsorrendű, egyrétegű .pdf fájlformátumú dokumentumként köteles a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani. A digitalizálás céljából átadott dokumentumban nem szerepelhetnek üres oldalak, folytonossági hiányok, illetve megjeleníteni nem kívánt oldalak.  A digitalizálás céljából átadott Kiadványok rendelkezésre bocsátása az Adminisztrációs Felületre történő feltöltéssel történik, azzal, hogy a Kiadó a feltöltéssel egyidejűleg az Adminisztrációs Felületen megrendeli a Kiadvány digitalizálását. A Kiadó az Adminisztrációs Felületre a digitalizálni szándékozott Kiadványokat egy fájlban, vagy több egymástól elkülönült fájlban töltheti fel. Ez utóbbi esetben azonban a Kiadónak kell gondoskodnia a Kiadvány oldalainak megfelelő sorrendben való megjelenítéséről. A Szolgáltató nem köteles az olyan Kiadványokat digitalizálni, amelyek nem a jelen pontban meghatározott formában és módon kerültek rendelkezésre bocsátásra. 

 2.3 A Kiadó a digitalizálás céljából átadott Kiadványok forrásállományát a saját számítógépes rendszereit használva, az Adminisztrációs Felületre web-böngésző szoftverrel történő belépést követően töltheti fel. Szolgáltató vállalja a megfelelő sávszélesség és szerverkapacitás biztosítását a feltöltéshez. A feltöltés sebessége a Kiadó által használt internet-kapcsolat feltöltési sebességétől is függ. Ennek függvényében a feltöltés hosszabb időt is igénybe vehet. Amennyiben a Kiadvány forrásállománya nyomdai vágójeleket (margó), illetve nyomdai előkészített (vagy egyéb speciális) borítóoldalt tartalmaz, a Kiadónak a feltöltés előtt meg kell adnia a vágóélek margójának méretét, illetve a vágási paramétereket. Az állomány feltöltésre kerülését követően azonnal megkezdődik a digitalizálás folyamata, a feldolgozási művelet.

 2.4 A digitalizálás folyamatának eredményeként létrejövő dokumentum egy, a Kiadó által a Kiadvány 2.1.-2.2. pontban meghatározottak szerint .pdf fájlformátumban átadott forrásállományának oldalait megjelenítő, különböző felbontásokra optimalizált oldalrendszer (digitális dokumentum). A digitalizálás minősége megfelelő, ha a digitalizált oldalak vizuális képe megegyezik a 2.1.-2.2. pontban rögzítettek szerint rendelkezésre bocsátott Kiadvány forrásállományában szereplő oldalképekkel. 

 2.5 A Kiadványok megjelenési napját a Kiadó a KSZF mellékletét képező kiadói tervben  adja meg Szolgáltató felé, aki ezzel egyező megjelenési napokon teszi elérhetővé a Kiadványokat a Felhasználók felé. Felek rögzítik, hogy ez az időpont nem lehet későbbi, mint ugyanazon lapszám egyéb szolgáltatónál történő megjelenése. Kiadó kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Kiadvány előreláthatóan nem a KSZF mellékletét képező kiadói tervben megjelölt megjelenési napon fog megjelenni, vagy a feltöltéssel késedelembe esik, akkor erről az akadály felmerülését, illetve a késedelembe esést követően haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót és a késedelem okáról megfelelő tájékoztatást nyújt a Szolgáltató részére, az Adminisztrációs Felületen pedig módosítja az érintett Kiadvány megjelenési dátumát, dátumait.

 2.6 Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a KSZF-ben meghatározott digitalizált Kiadványokat a Kiadói tervben meghatározott megjelenés napján a lehető legkorábbi időpontban, előreláthatólag 0:00 órától (a továbbiakban: „Indikatív Megjelenési Időpont”) a Honlapon hozzáférhetővé tegye a Felhasználók számára, feltéve, hogy Kiadó az adott Kiadványt a Honlap Adminisztrációs Felületén keresztül a 2.1. pontban meghatározottak szerint legkésőbb az alábbi időpontokban feltölti:

Napilap esetében:az Indikatív Megjelenési Időpont (reggel 0:00 óra) előtt 4 (négy) órával

Hetilap esetében:az Indikatív Megjelenési Időpont (reggel 0:00 óra) előtt 24 (huszonnégy) órával

Havilap vagy ennél ritkábban megjelenő sajtótermék Kiadvány esetében:az Indikatív Megjelenési Időpont (reggel 0:00 óra) előtt 24 (huszonnégy) órával

Könyv Kiadvány esetében:a tervezett digitális megjelenési időpont előtt 48 (negyvennyolc) órával

 2.7 A Kiadványnak a 2.3. pont szerinti digitalizálásának befejezését követően a Kiadó legkésőbb az alábbi időpontokban köteles ellenőrizni, hogy a Kiadvány digitalizálása megfelelő-e:

Napilap esetében:az Indikatív Megjelenési Időpont (reggel 0:00 óra) előtt 3 (három) órával

Hetilap esetében:az Indikatív Megjelenési Időpont (reggel 0:00 óra) előtt 11 (tizenegy) órával

Havilap vagy ennél ritkábban megjelenő sajtótermék Kiadvány esetében:az Indikatív Megjelenési Időpont (reggel 0:00 óra) előtt 11 (tizenegy) órával

Könyv Kiadvány esetében:a tervezett digitális megjelenési időpont előtt 24 (huszonnégy) órával

 2.8 Abban az esetben, ha a Kiadvány digitalizálása Kiadó megítélése szerint megfelelő, ezt az Adminisztrációs Felületen jóváhagyja. Abban az esetben, ha a Kiadvány digitalizálása Kiadó megítélése szerint nem megfelelő, köteles a minőségi kifogást a kiadói kapcsolattartónak legkésőbb a következő munkanapon az ügyeleti időben bejelenteni. A minőségi kifogás bejelentésének elmulasztása esetén a digitalizált Kiadvány megjelenését követően a Kiadó minőségi kifogással nem élhet. Amennyiben a hiba megfelelő elhárítása megtörténik, úgy Kiadó ezt az Adminisztrációs Felületen haladéktalanul jóváhagyja. Ha a hiba elhárítására az Indikatív Megjelenési Időpontig (0:00 óra) nyitva álló határidő alatt bármely oknál fogva nem kerül sor, úgy az Indikatív Megjelenési Időpont a hiba elhárításához szükséges idővel arányosan eltolódik. 

Mindazonáltal a Szolgáltató is jogosult a digitalizálás céljából átadott Kiadvány forrásállományát ellenőrizni, fogyasztóvédelmi okokból a forrásállományra vonatkozóan javítást előírni, továbbá a forrásállománnyal szemben minőségi kifogással élni. Amennyiben a minőségi hiba kijavításra került, vagy a fogyasztóvédelmi okokból előírt javítás megtörtént és ezt a tényt mind a Szolgáltató, mind a Kiadó jóváhagyja, úgy a Szolgáltató eljár a digitalizált Kiadvány Honlapon történő megjelentetése érdekében.

 2.9 Amennyiben Kiadó (illetve a minőségi, vagy fogyasztóvédelmi okokból történő kijavítás esetén a Kiadó és a Szolgáltató) a digitalizált Kiadvány minőségét a 2.8 pont szerint jóváhagyja, úgy Szolgáltató teljesítése a Kiadó által elfogadottnak minősül. Amennyiben Kiadó később mégis valamely, a Honlapon már hozzáférhetővé tett digitalizált Kiadvány kijavítását vagy kicserélését igényli, úgy ezt kizárólag a Kiadvány digitalizálásának újbóli megrendelése keretében, digitalizációs díj megfizetése ellenében kérheti Szolgáltatótól. Ebben az esetben a digitalizálás elvégzésével egyidejűleg Szolgáltató a Kiadó által kifogásolt digitalizált Kiadványt a Honlapról eltávolítja.

 2.10 Amennyiben a Kiadóra nézve jogerős hatósági, bírósági határozat olyan tartalmú kötelezést tartalmaz, amely arra kötelezi a Kiadót, hogy a Kiadványt (illetve újság Kiadvány esetében annak valamely lapszámát) tegye a nyilvánosság számára elérhetetlenné, akkor ebben az esetben a Szolgáltató köteles az adott digitalizált Kiadványt (lapszámot) a Kiadó kérésére a Honlapról haladéktalanul eltávolítani. A félreértések elkerülése végett a Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal a Kiadványok tartalmáért, ideértve az azokban elhelyezett hirdetéseket és reklámokat is.

 2.11 Az alábbi okok bármelyikének bekövetkezése esetén a Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal a Kiadvány határidőben történő megjelenéséért, továbbá az ezért bekövetkező esetleges károkért:

 2.11.1.a Kiadó által rendelkezésre bocsátott fájlok bárminemű hibája, nem megfelelő minőségű forrásállomány rendelkezésre bocsátása, fogyasztóvédelmi okokból támasztott kifogás, vagy javítás előírása; vagy

 2.11.2.a Kiadvány oldalainak nem megfelelő sorrendben történő feltöltése, a forrásállományban szereplő olyan nyomdai megoldások, amelyek a digitalizálás folyamatát megnehezítik; vagy

 2.11.3.a Kiadvány késedelmes feltöltése; vagy a Kiadói Terv (megjelenési naptár) feltöltésének elmaradása vagy késedelmes feltöltése, vagy a

 2.11.4.Kiadvány digitalizálásának, illetve a minőségi kifogás alapján kijavított digitalizált Kiadvány ellenőrzésének elmulasztása; vagy abban az esetben, ha

 2.11.5.a Kiadó nem működik együtt a hiba kijavításában.

 2.12. Amennyiben a Kiadó elmulasztja a Kiadványt megfelelő időben feltölteni, vagy a kiadói tervet, vagy nem vagy késedelmesen tölti fel, vagy késedelmesen értesíti a Szolgáltatót arról, hogy a Kiadvány előreláthatóan nem a KSZF mellékletét képező kiadói tervben meghatározott időpontban fog megjelenni, vagy nem tesz eleget a jelen ÁSZF fenti 2.11.2. pontban írt kötelezettségének, vagy a Szolgáltató felszólítását követő 24 órán belül sem tölti fel vagy küldi meg a tájékoztatást, akkor a Kiadó kötbért köteles fizetni. A kötbér mértéke alkalmanként az adott Kiadvány aktív előfizetői számának és az éves előfizetési díj szorzatának megfelelő összeg. A kötbér az azt követő napon esedékes, amely napon a Kiadó a kötelezettséget a Felek között értesítés útján jelzett új határidőben még teljesíthette volna, értesítés elmaradása esetén a Szolgáltató felszólítását követő 5. naptári napon. A Szolgáltató jogosult a Kiadóval szembeni fizetési kötelezettségébe a Kiadó kötbér fizetési kötelezettségét egyoldalú nyilatkozattal beszámítani. 

 

3.Terjesztés és egyéb szolgáltatások

 3.1 Felhasználók részére történő értékesítés

 3.1.1 Szolgáltató az általa digitalizált formában előállított Kiadványok értékesítését, terjesztését végzi Kiadó javára az 1. sz. mellékletben meghatározott díjak ellenében. A Kiadványokat Szolgáltató a Felhasználók részére oly módon értékesíti, hogy az adott Kiadvány vagy Előfizetés vételárának megfizetése ellenében az adott Kiadványt a Felhasználók számára a Megjelenés Időpontjától kezdődően a 3.5.1. pontban rögzített időszakon belül hozzáférhetővé teszi.

 3.1.2 Szolgáltató a Felhasználók részére a Honlapon meghatározott feltételek mellett igénybe vehető és a Honlapon a Felhasználók részére elérhetővé tett fizetési módokat kínálja.

 3.1.3 A digitalizált Kiadványoknak a Felhasználók részére történő értékesítése bizományosi modell alapján történik. Ennek megfelelően Szolgáltató Kiadótól engedélyt kap a Kiadványok digitalizálás és a Honlapra való feltöltés útján történő többszörözésére. Ezt követően Szolgáltató mint bizományos díj ellenében, saját nevében, de a Kiadó mint megbízó javára, a Kiadó által meghatározott vételáron a Felhasználók részére értékesíti az ily módon többszörözött Kiadványokat.

 3.1.4 Kiadót megilleti a Felhasználók részére digitalizált formában értékesített Kiadványok és Előfizetések ellenértéke, amely megegyezik a Szolgáltató által a Felhasználók részére értékesített Kiadványok mindenkori vételárának a Szolgáltatót megillető bizományosi díjjal csökkentett összegével.

 3.1.5 A Szerződés alapján a Szolgáltató által a Felhasználókkal a Kiadványok tekintetében kötött szerződések közvetlenül a Szolgáltatót jogosítják és kötelezik.

 3.1.6 A Kiadványok, illetve az Előfizetések ellenértékét a Felhasználók közvetlenül Szolgáltató részére fizetik meg. Szolgáltató a Felhasználók részéről beérkezett pénzösszegekkel szabadon rendelkezik, azok tekintetében Kiadó semmilyen igényt nem támaszthat. Az egyes Kiadványok értékesítéséről a Szolgáltató számol el a Kiadóval a Szerződés értelmében.

 3.2 A terjesztéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatások

 Szolgáltató a fentiekben meghatározott értékesítésre irányuló szolgáltatáson felül a jelen alpontban meghatározott egyéb szolgáltatásokat nyújtja Kiadó részére.

 3.2.1 Lejáró előfizetések

 A Szolgáltató a lejáró Előfizetésekről, az Előfizetés meghosszabbításáról e-mailben értesítést küld a Felhasználó részére, annak érdekében, hogy az Előfizetést meg tudja hosszabbítani.

 3.2.3. Kiadói kapcsolattartás

 3.2.3.1 Szolgáltató vállalja, hogy a Kiadókkal való kapcsolattartásra és az esetleges Kiadói panaszok ügyintézésére munkaidőben kiadói kapcsolattartót biztosít. 

 3.2.3.2 A Szolgáltató a kiadói kapcsolattartónak bejelentett valamennyi panaszt, a panasz kivizsgálásához szükséges ésszerű időtartamon belül kivizsgál.

 3.3. Marketing együttműködés

 Szolgáltató, illetve Kiadó a Szerződés fennállása alatt az értékesítés támogatása érdekében együttműködnek és ennek keretében az alábbi marketing tevékenységeket végzik: 

 3.3.1 A Szolgáltató vállalja a Digitalstand rendszer állandó és kampány jellegű médiatámogatását, hirdetését, így támogatva a Kiadványok értékesítését. A Kiadó vállalja, hogy a Digitalstand rendszeren keresztül előfizethető vagy megvásárolható saját Kiadványainak print kiadásában, továbbá a Kiadó saját, illetve az adott Kiadványának honlapján rendszeresen közzéteszi illetve megjelenteti, hogy az adott Kiadvány a Digitalstand rendszeren keresztül elérhető és megrendelhető. A Kiadó vállalja, hogy a termékeit érintő, Digitalstand rendszeren keresztül történő előfizetési, vásárlási akciókat az előző mondatban meghatározott felületeken rendszeresen megjelenteti. A Kiadó a jelen pont szerinti hirdetéseket negyedévente megjelenő lap esetében évi minimum 1*1/4 oldal, havilap esetében évi minimum 3*1/4 oldal, hetilap esetében havi minimum 1*1/4 oldal, napilap esetében havi minimum 6*1/4 oldal hirdetési felületen vagy ezzel listaáron egyenértékű egyéb print vagy online hirdetési felületen köteles megjelentetni. Amennyiben a Kiadó nem teljesíti a jelen pontban meghatározott hirdetés mennyiséget, úgy a Kiadó köteles a nem teljesített mennyiség listaára összegének megfelelő összegű nemteljesítési kötbért fizetni a Szolgáltató részére. A nemteljesítési kötbér az azt követő napon esedékes, amely napon a Kiadó a kötelezettséget még szerződésszerűen teljesíthette volna. A Szolgáltató jogosult a Kiadóval szembeni fizetési kötelezettségébe a Kiadó kötbér fizetési kötelezettségét egyoldalú nyilatkozattal beszámítani.

 3.3.2 Amennyiben Felek egymással a fentieken túlmenően is együtt kívánnak működni a marketing tevékenységgel vagy reklámmal kapcsolatban, úgy erre vonatkozóan külön szerződést kötnek egymással.

 3.4 Adminisztrációs Felület biztosítása

 3.4.1 Szolgáltató a Szerződés fennállása alatt a jelen alpontban írt módon, megfelelő autentikáció segítségével Adminisztrációs Felületet biztosít Kiadó részére, melynek segítségével Kiadó a jelen ÁSZF-ben meghatározott egyéb szolgáltatásokon kívül az alábbi szolgáltatásokra válik jogosulttá. 

 3.4.2 Kiadó Kiadvány szerinti bontásban az Adminisztrációs Felületen keresztül meghatározhatja, módosíthatja Kiadványai, illetve Előfizetései egységárát, csomagajánlatait, nyomon követheti az eladott példányszámokat, Kiadvány, illetve Előfizetés értékesítéséből befolyt teljes összeget. Ezen felül Szolgáltató – a Szolgáltató által meghatározott tartalommal – egyéb kimutatásokat is biztosít Kiadó számára. 

 3.4.3 Kiadó az Adminisztrációs Felületen keresztül jogosult a Kiadványok, illetve Előfizetések vételárát egyoldalúan módosítani. Ebben az esetben Kiadó köteles Szolgáltatót a változásról az adott Kiadvány kiadói tervben rögzített megjelenésének napja előtt legalább 15 (tizenöt) nappal korábban tájékoztatni. Kiadó fentiek szerinti ármódosítása a Felhasználók által már megvásárolt Előfizetéseket semmilyen módon nem érintheti.

 

4.Szolgáltatót megillető díjak és a Felek egymás közötti elszámolása

4.1 Díjak

A Szolgáltató a Szerződés alapján nyújtott szolgáltatásaiért díjazásban részesül. A díjazás alapját és mértékét a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező Díjszabás, illetve a Szerződésben meghatározott egyéb díjak képezik.

4.1.1 Szolgáltató az általa fenntartott és működtetett fizetési módok műszaki-technikai feltételeinek biztosításáért Kiadóval szemben az 1. számú mellékletben foglalt Díjszabásban meghatározott mértékű adminisztrációs díjra jogosult. Az adminisztrációs díj átalánydíjként kerül megállapításra.

4.1.2 Szolgáltató a 2. pontban meghatározott digitalizálással kapcsolatos szolgáltatásokat digitalizációs díj ellenében végzi Kiadó javára. A digitalizációs díj mértéke az 1. sz. mellékletben foglalt Díjszabás és a digitalizálni kívánt Kiadvány összes oldalszáma alapján kerül megállapításra 

4.1.3 Szolgáltató a 3.1 pontban leírt bizományi értékesítést Kiadó javára az 1. sz. mellékletben foglalt Díjszabásban meghatározott mértékű bizományosi díj (bizományosi engedmény) ellenében végzi. A bizományosi díj az értékesített Kiadványok, illetve Előfizetések utáni nettó árbevétel százalékában kerül megállapításra. 

4.2 Elszámolás

 Felek Kiadványonkénti bontásban, az alábbiak szerint számolnak el egymással:

 4.2.1 A Kiadó és a Szolgáltató közötti elszámolás alapját az Adminisztrációs Felületen elérhető (az egyes Kiadványok fogyását mutató, illetve a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott egyéb) kimutatások képezik. A kimutatások a Szerződés időtartama alatt az Adminisztrációs Felületen keresztül mindvégig, folyamatosan elérhetőek és a Kiadó által megtekinthetőek. A Kiadó az Adminisztrációs Felületen elérhető kimutatásokat az adott díj tekintetében meghatározott elszámolási időszakot követő hó 15. (tizenötödik) napjáig jogosult ellenőrizni és észrevételt tenni. A határidő elmulasztását követően a Kiadó a kimutatással kapcsolatban a továbbiakban nem jogosult kifogást előterjeszteni. 

4.2.2 Az elszámolási időszak a 4.1.1. pontban meghatározott adminisztrációs díj és a 4.1.4. pontban meghatározott terjesztési díj  esetében az adott naptári év, míg a 4.1.2 pontban meghatározott digitalizációs díj és a 4.1.3. pontban meghatározott bizományosi díj 

4.2.3 Az Adminisztrációs Felületen elérhető kimutatások a Szolgáltató által kiállított számlák mellékletét képezik.

4.2.4 A Felek által kiállított valamennyi számla fizetési határideje egységesen az elszámolási időszakot követő második hónap utolsó napja.

4.2.5 Felek a fentieknek megfelelően kiállított számláikat legkésőbb az elszámolási időszakot követő második hónap utolsó napjáig állítják ki és küldik meg egymás részére. Amennyiben bármely Fél ezen határidőig nem kapja meg a másik Fél által kiállítandó számlát, úgy a másik Felet a számla megküldésére felhívja, aki ezen felhívásnak köteles haladéktalanul eleget tenni. 

 4.2.6 Amennyiben a Kiadó az adott elszámolási időszakot követő 120 (százhúsz) napon belül sem küldi meg a Szolgáltatónak az adott elszámolási időszakra vonatkozó számláját, akkor a Felek minden további jognyilatkozat nélkül úgy tekintik, hogy a Kiadó lemond a Szolgáltatóval szembeni, az adott elszámolási időszakra vonatkozó elszámolásból eredő követeléséről.

 4.2.7 A fizetési határidő utolsó napján a Felek által egymás részére kiállított számlákban szereplő összegek egymással szemben a jelen ÁSZF-ben rögzített megállapodás alapján automatikusan beszámításra kerülnek. Ennek megfelelően az a Fél, akinek a beszámítást követően fizetési kötelezettsége áll fenn a másik Féllel szemben, ezen fizetési kötelezettségének a másik Fél részére történő tényleges pénzügyi teljesítésével a fizetési határidő utolsó napján, vagy ha az munkaszüneti nap, az azt követő munkanapon köteles eleget tenni.

 4.2.8 Bármely Fél legkésőbb a számla fizetési határidejéig írásbeli kifogást emelhet a másik Fél által megküldött számlával kapcsolatban, amennyiben valószínűsíti, hogy az abban szereplő összegek nem állnak összhangban a 4.2.1. alpont szerint meghatározott, az elszámolás alapját képező kimutatással vagy egyébként nem áll összhangban a Szerződéssel. Felek az ilyen kifogás tárgyában egyeztetést folytatnak egymással. 

 4.2.9 Bármely Fél, aki fizetési kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget, tartozása után a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint számított mértékű késedelmi kamat megfizetésére is köteles.

 4.2.10 Felek valamennyi fizetési kötelezettségüket a KSZF-ben rögzített bankszámlaszámokra történő banki átutalással kötelesek teljesíteni. A fizetéseket a fizetésre kötelezett Fél bankszámlája megterhelésének napján kell teljesítettnek tekintetni.

 

 5.Egyéb kötelezettségek

 5.1 Kiadó kötelezettségei

 5.1.1 Kiadó a jelen ÁSZF-ben külön nevesített eseteken túl is köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy Szolgáltató a Kiadó Kiadványainak, illetve Előfizetéseinek értékesítésével összefüggésben a Felhasználók felé vállalt valamennyi kötelezettségének eleget tudjon tenni, így különösen köteles Szolgáltató részére a Felhasználók által elvárt minőségű és színvonalú Kiadványokat rendelkezésre bocsátani. 

 5.1.2 Kiadó köteles a Szolgáltatót ért valamennyi kárt teljeskörűen megtéríteni, és teljeskörűen helytállni a Szolgáltató felé a Felhasználók, vagy bármely más harmadik személyek, bíróságok, hatóságok által a Szolgáltatóval szemben érvényesíteni kívánt valamennyi igényért (így különösen kárigény, bírság), továbbá a Kiadó teljeskörű felelősséggel tartozik a Szolgáltató által a Felhasználók felé vállalt valamennyi kötelezettségéért (ideértve a Felhasználók Szolgáltató általi megfelelő módon történő anyagi kompenzációját), amennyiben a jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségeit megszegi, így különösen az alábbi esetekben:

 5.1.2.1. a 2.11. pontban meghatározott esetekben, illetve, ha a Kiadó bármely egyéb okból késedelmesen bocsátja rendelkezésre valamelyik Kiadványt, vagy elmulasztja valamelyik Kiadványt rendelkezésre bocsátani;

 5.1.2.2. a Kiadó a Szolgáltató által a Felhasználó részére értékesített Előfizetést egyoldalúan megszünteti vagy felfüggeszti;

 5.1.2.3. a Kiadó valamely Kiadványnak a Honlapról való eltávolítását kéri;

 5.1.2.4. a Kiadó által kiadott Kiadvány a Szerződés időtartama alatt megszűnik;

 5.1.2.5. a digitalizált Kiadványokban megjelenő hirdetések, reklámok szövege, tartalma, az abban szereplő képek a jogszabályok, illetve a Magyar Reklámszövetség Reklámetikai Kódexe rendelkezéseibe ütköznek;

 5.1.2.6. a Kiadványok tartalma a jogszabályokba ütközik;

 5.1.2.7. a Kiadó megsérti az adatvédelmi, adatkezelési rendelkezéseket, valamint a Digitalstand rendszer működésével kapcsolatos, általa megismert adatokat, információkat ad át a Szolgáltató versenytársának. 

 5.1.3 Kiadó szavatolja, hogy a Szerződés megkötésekor nem áll végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolási eljárás hatálya alatt, továbbá ilyen eljárások hiányában sem minősül ténylegesen fizetésképtelennek. Amennyiben Kiadó bármely, az előző mondatban írt eljárás hatálya alá kerül vagy ténylegesen fizetésképtelenné válik, úgy köteles ezen tényt haladéktalanul Szolgáltató felé írásban bejelenteni.

 5.1.4 Amennyiben Kiadó valamely általa kiadott Kiadvány megszüntetéséről döntést hoz, úgy köteles erről Szolgáltatót haladéktalanul írásban értesíteni az adott Kiadvány megszüntetésének várható időpontjáról, a megszüntetésig még megjelenő lapszámok számáról, továbbá köteles nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a megszűnéssel összefüggésben milyen stratégia szerint fog teljes körű kártérítést fizetni Szolgáltató részére a Felhasználók Szolgáltató általi, megfelelő módon történő anyagi kompenzációjáért.

 5.1.5 Amennyiben Kiadó valamely általa kiadott Kiadvány kiadási jogait harmadik személy részére átruházza, ezen tény a Felek között fennálló Szerződést semmilyen módon nem érinti.

 5.1.6 Amennyiben a Szolgáltató Kiadónak felróható okból (így különösen az 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4. pontokban meghatározott okokból) nem tud a Felhasználók felé vállalt kötelezettségeinek eleget tenni, Szolgáltató – a hivatkozott alpontokban írt jogkövetkezmények, valamint Szolgáltató rendkívüli felmondásra való jogosultságának (13.2.3 alpont) sérelme nélkül – a Kiadó köteles megfizetni a Szolgáltatónak a Kiadó szerződésszegése folytán felmerülő, az Előfizetés nemteljesítése miatt a Felhasználóknak visszatérítendő előfizetői díj összegét. 

 5.1.7 Amennyiben Kiadó elmulaszt bármely, az 5.1.3, vagy 5.1.4 alpontokban írt, Szolgáltatóval szemben fennálló, illetve az 5.1.6 alpontban írt, a Felhasználóval szemben fennálló értesítési kötelezettségének eleget tenni, köteles továbbá a Szolgáltató részére megtéríteni valamennyi, az értesítés elmaradásából eredő kárt is.

 5.1.8 Kiadó a Szerződés fennállása alatt köteles a Honlapot rendeltetésszerűen használni, azt semmilyen módon nem rongálhatja akár romboló alkalmazások, programok, vírusok, férgek útján, akár bármely egyéb, a Honlapra nézve ártalmas módon. Kiadó köteles Szolgáltató részére teljes körűen megtéríteni valamennyi a jelen alpont megsértéséből eredő kárt.

 5.2 Szolgáltató kötelezettségei

 5.2.1 Szolgáltató köteles a Honlap és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások Felhasználók általi használatára, illetve igénybevételére vonatkozó szabályokat Felhasználói Szabályzatban megállapítani és időről-időre azokat felülvizsgálni. Felhasználók a Honlap Lapvásárláshoz, Előfizetéshez, az Előfizetés megrendeléséhez kapcsolódó szolgáltatásait, funkcióit kizárólag regisztrációt követően használhatják, illetve vehetik igénybe. Az ingyenes példányok Felhasználók általi elérése Kiadó általi regisztrációt követően jön létre, melyet Felhasználó aktivál. A Honlap egyéb, az előző mondatban nem említett funkcióit, szolgáltatásait bárki, előzetes regisztráció nélkül megtekintheti, igénybe veheti, használhatja.

 5.2.2 Szolgáltató köteles megtenni minden tőle telhetőt a digitalizált dokumentumokhoz való illetéktelen hozzáférés megakadályozásának érdekében. Ez jelenti a dokumentumok másolásának kizárását, valamint a felhasználói hozzáférések továbbadásának megakadályozását. Szolgáltató kijelenti, hogy a felhasználókkal kötött általános szerződés feltételeiben megfogalmazottak szerint a jogsértő tevékenységet folytató felhasználókkal szemben fellép, hozzáférésüket korlátozza, megszünteti.

 5.2.3 Szolgáltató a Szerződés teljesítése során mindvégig megtesz minden elvárható lépést annak érdekében, hogy Kiadónak a Felhasználókkal szemben fennálló jó hírneve semmilyen módon ne sérüljön, és a Felhasználók a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokkal messzemenőkig elégedettek legyenek, továbbá a Felhasználók irányába köteles betartani a mindenkor hatályos fogyasztóvédelmi és egyéb vonatkozó jogi rendelkezéseket. Szolgáltató a Honlappal és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatban a Felhasználók részére, felhasználóbarát felületet, valamint áttekinthető arculatot (webdesign-t) biztosít.

 5.2.4 Szolgáltató semmilyen módon nem szavatolja a Kiadó által rendelkezésre bocsátott Kiadványok fogyásának mértékét, ugyanakkor a Szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítésével minden tőle elvárhatót megtesz a Kiadványok Felhasználók részére történő értékesítése érdekében.

 5.2.5 Szolgáltató köteles az Adatbázis tartalmát szigorúan bizalmasan kezelni, és megtesz minden elvárható intézkedést annak érdekében, hogy harmadik személyek semmilyen módon ne férhessenek hozzá, kivéve azt az esetet, ha esetlegesen az Adatbázisban szereplő adatok, tények és egyéb információk kiszolgáltatására jogszabály, illetve a bíróság vagy hatóság rendelkezése folytán köteles. Szolgáltató megtesz minden ésszerű intézkedést annak érdekében, hogy az Adatbázisban szereplő adatok ne csorbuljanak, ne vesszenek el, ne módosuljanak, és illetéktelen személyek részére ne kerüljenek továbbításra.

 5.2.6 Szolgáltató köteles megtenni minden elvárható intézkedést annak érdekében, hogy az egyes Kiadók Kiadványait, illetve Előfizetéseit vásároló Felhasználók adatai a vele szerződéses viszonyban álló egyéb Kiadók számára és más harmadik személyek számára semmilyen módon ne váljanak hozzáférhetővé.

 5.2.7 A 8.1 alpont alapján engedélyezett szerzői jogok gyakorlásán kívül Szolgáltató köteles tiszteletben tartani a Kiadót megillető valamennyi szerzői jogot, és azokat semmilyen módon nem sértheti meg, továbbá semmilyen módon nem keltheti azt a látszatot, hogy azok gyakorlására jogosult.

 5.2.8 Szolgáltató a 11. pontban meghatározott jogosultságait köteles mindenkor rendeltetésszerűen, tehát az egyes szolgáltatások fejlesztése, illetve bővítése érdekében gyakorolni. Szolgáltató köteles továbbá a 11. pontban meghatározott jogosultságait oly módon gyakorolni, hogy azzal Kiadót a lehető legkisebb mértékben zavarja. 

 5.3 Vis maior

 5.3.1 Vis maiornak minősül minden olyan külső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható, a Felek ellenőrzési körén kívül eső, elháríthatatlan körülmény, melynek bekövetkezéséért és fennállásáért egyik Fél sem felelős. Ennek megfelelően vis maiornak minősülnek különösen az alábbiak: természeti csapás, áramkimaradás, internet szolgáltatás meghibásodása vagy kimaradása, a Szolgáltató érdekkörén kívül felmerülő okból bekövetkező szerverleállás, harmadik személyek által elhelyezett romboló alkalmazások, programok, vírusok, férgek, hacker tevékenységek, továbbá sztrájk vagy egyéb társadalmi méretű esemény.

 5.3.2 Vis maior esetén az érintett Félnek haladéktalanul, írásban értesítenie kell a másik Felet, továbbá meg kell jelölnie a vis maiort előidéző körülmény kezdetét, pontos okát, valamint a Szerződés teljesítésével kapcsolatos várható hatását (a késedelem várható időtartamát, illetve a lehetetlenülés mértékét), továbbá köteles minden ésszerű intézkedést megtenni a vis maior hatásainak enyhítésére. 

 5.3.3 Amennyiben bármely Fél vis maior miatt teljesen vagy részben akadályoztatva van a Szerződés teljesítésében, és eleget tesz fenti kötelezettségeinek, a másik Fél köteles eltekinteni vele szemben a vis maiorral okozati összefüggésben álló szerződésszegés jogkövetkezményeinek alkalmazásától, és az érintett Fél a vis maior időtartamára – annak mértékéig – mentesül szerződéses kötelezettségei alól. A másik Fél ugyanilyen mértékben mentesül megfelelő kötelezettségeinek teljesítése alól. Felek kötelesek a vis maior folytán bekövetkező hibák, akadályok elhárítása érdekében együttműködni, a hibákról és a szolgáltatás átmeneti zavaráról a Felhasználókat haladéktalanul tájékoztatni.

 

6.Adatvédelem, titokvédelem, biztonság

 6.1 A Felhasználók által megadott személyes adatok tekintetében a Szolgáltató adatkezelőnek minősül.

 6.2 A Szolgáltató biztosítja a Kiadó részére, hogy megkéri a Felhasználók hozzájárulását ahhoz, hogy Kiadó a saját Kiadványait, illetve Előfizetéseit megvásároló Felhasználók adatait a Honlapon keresztül folyamatosan megismerhesse, , és a Felhasználók neve és e-mail címe a Szerződésben meghatározott módon a Kiadó erre irányuló igénye esetén a Kiadó részére továbbításra kerüljenek. Kiadó tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben valamely Felhasználó nem ad hozzájárulást a neve és az e-mail címe Kiadó részére való átadáshoz, vagy az ilyen hozzájárulását visszavonja, akkor a Szolgáltató – függetlenül a jelen ÁSZF egyéb rendelkezéseitől – nem teszi a Kiadó részére elérhetővé az adott Felhasználó nevét és e-mail címét. A hozzájárulás megadása, illetve visszavonása kizárólag a Felhasználó döntésétől függ, e tekintetben a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Kiadó tudomásul veszi továbbá, hogy a részére a jelen alpont szerint átadott Felhasználói adatokat, kizárólag on-line közvetlen üzletszerzés céljára jogosult felhasználni, egyéb módszerrel történő közvetlen üzletszerzésre nem. 

 6.3 Amennyiben a Felek között létrejött Szerződés bármely oknál fogva megszűnik, úgy Szolgáltató vállalja, hogy Kiadó részére a saját Kiadványait, illetve Előfizetéseit megvásároló és a hozzájárulást megadó Felhasználók nevét és e-mail címét rendelkezésre bocsátja a Szerződés megszűnését követő 10 (tíz) napon belül. Azoknak a Felhasználóknak az adatait, akik az adatkezeléshez, illetve adattovábbításhoz nem járultak hozzá a Szolgáltató az adatvédelmi jogszabályok alapján nem jogosult átadni. Tekintettel arra, hogy a Felhasználók irányába Szolgáltató adatkezelőnek minősül, az ilyen Felhasználók adatai a Szerződés megszűnését követően is Szolgáltató birtokában maradnak.  

 6.4 Felek a Szerződéssel kapcsolatban tudomásukra jutott azon adatokat, tényeket és egyéb információkat, amelyek a másik Félre, így különösen annak üzleti, pénzügyi, társasági jogviszonyaira vonatkoznak kötelesek szigorúan bizalmasan kezelni, és azokat egymás hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem szolgáltathatják ki, függetlenül attól, hogy azokat az érintett Fél üzleti titoknak minősíti vagy sem, kivéve

 6.4.1 a nyilvános, illetve a nyilvánossá váló információkat, feltéve, hogy a nyilvánossá válás nem a Szerződés megszegése miatt következik be;

 6.4.2 azon információkat, amelyek a Kiadó által történt átadást megelőzően jogszerűen kerültek a Szolgáltató birtokába, kivéve azokat az információkat, amelyet a Kiadó bocsátott a Szolgáltató rendelkezésére, illetve azokat, amely információk tekintetében a Szolgáltatót titoktartási kötelezettség terheli;

 6.4.3 ha a Szolgáltató az adatok, tények és egyéb információk kiszolgáltatására jogszabály, illetve a bíróság vagy hatóság rendelkezése folytán köteles azzal, hogy ilyen információszolgáltatási kötelezettség felmerülése esetén a Szolgáltató köteles a Kiadót arról tájékoztatni, és a Szolgáltatónak figyelembe kell vennie az információátadással kapcsolatban a Kiadó ésszerű szempontjait az információnyújtás időzítése, tartalma és módja tekintetében, kivéve minden esetben, ha az információátadás jellege vagy körülményei miatt a Kiadó részére az információnyújtásról tájékoztatás nem adható.

 6.5 Az Adatbázis a Szolgáltató tulajdonát képezi. Kiadó az Adatbázisnak kizárólag azon részéhez férhet hozzá, amely a saját Kiadványait tartalmazza.

 6.6 A Szolgáltató – a mindenkor hatályban lévő és eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezések keretei között – kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amely a Kiadót annak ellenére éri, hogy a Szolgáltató a 5.2.5. és 5.2.6. pontban meghatározott valamennyi intézkedést megtette. Szolgáltató a jelen pontban rögzítetteket meghaladóan is a szándékos illetve súlyosan gondatlan magatartásából eredő károkat kivéve kizárja a felelősségét a Kiadót ért bárminemű károkért.

 6.7 Kiadó nem hajthat végre olyan cselekményt – akár a Honlapon akár az Adminisztrációs Felületen keresztül, vagy bármely egyéb módon -, melynek eredményeként más Kiadók Kiadványait, illetve Előfizetéseit vásároló Felhasználók adataihoz bármilyen módon hozzáférhet. Kiadó köteles a jelen alpont megsértéséből eredően a Szolgáltató ért valamennyi kárt haladéktalanul, első felhívására a Szolgáltató részére megtéríteni.

 6.8 A Szerződésben meghatározott adatvédelmi és titoktartási kötelezettségek a Feleket a Szerződés bármely okból történő megszűnését követően is terhelik.

 

7. A Felek közötti együttműködés

 7.1 Felek vállalják, hogy a Szerződés teljesítése érdekében egymással fokozottan együttműködnek, szükség esetén egymással konzultálnak, továbbá tájékoztatják egymást minden olyan tényről, amely a Szerződés teljesítése szempontjából jelentős lehet.

 7.2 A Felek között a Szerződéssel kapcsolatos bármiféle értesítés vagy közlés a KSZF-ben meghatározott kapcsolattartó személyek, illetve elérhetőségek útján, az alábbiakban meghatározottak szerint tehető meg és az alábbiakban meghatározott időpontban tekintendő kézbesítettnek:

 7.2.1 az írásbeli és személyesen, futárral, illetve tértivevényes levélpostai küldeményként megküldött értesítés az átvétel átvevő általi igazolása időpontjában;

 7.2.2 az írásbeli és postai úton (nem tértivevényes küldeményként) megküldött értesítés akkor, amikor azt a másik Fél megkapta;

 7.2.3 az elektronikus üzenet (email) esetében, akkor, amikor az a címzetthez megérkezett, azzal, hogy ha ez a nap nem munkanap, illetve az értesítés munkanapon 17:00, illetve pénteken 15:00 órát követően kerül kézbesítésre, akkor a következő munkanap tekintendő a kézbesítés napjának. 

 7.3 Felek az értesítéseket olyan formában kötelesek megtenni, ahogy az az adott helyzetben a legcélszerűbb, tekintettel az értesítés tartalmára.

 

8.Szerzői jogok, védjegyhasználat

 8.1 Jelen ÁSZF elfogadásával Kiadó kifejezetten engedélyt ad Szolgáltatónak valamennyi olyan, a Kiadványokkal kapcsolatban fennálló és Kiadót megillető szerzői vagyoni jog gyakorlására, amely a Szolgáltató számára a Szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges. Így különösen Kiadó engedélyt ad Kiadványainak a digitalizálás, valamint a Honlapra való feltöltés útján történő többszörözéséhez, terjesztéséhez, valamint a Kiadványok nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételéhez, nyilvánossághoz való közvetítéséhez. Tekintettel arra, hogy Szolgáltató Felhasználók felé internetes szolgáltatást nyújt, Kiadó a fenti szerzői jogokat bármiféle földrajzi megkötés nélkül engedélyezi Szolgáltató részére. 

8.2 Kiadó kijelenti és szavatolja, hogy 

 8.2.1. a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott Kiadványok kiadási joga őt illeti meg és jogosult a Szolgáltató részére a szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges mértékben felhasználási jogot engedni;

 8.2.2. a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott, harmadik személy szerzői jogi jogosultak szerzői jogi védelem alatt álló műveire vonatkozó, a Szolgáltató számára a Szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges felhasználási jog (így különösen a digitális úton történő többszörözés, terjesztés, nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tétel, nyilvánossághoz való közvetítés joga) bármiféle földrajzi megkötés nélküli gyakorlásának a Szolgáltató részére történő átengedéséhez szükséges engedélyt valamennyi szerzői jogosulttól beszerezte;

 8.2.3. rendelkezik mindazon jogosítványokkal, amelyek lehetővé teszik a 8.2.2. pont szerinti jogátadást;

 8.2.4. amennyiben bármely harmadik személy valamely szerzői jog megsértésére hivatkozva a Szolgáltatóval szemben követelést támaszt, úgy a Kiadó köteles az ilyen követelésekkel szemben teljes körűen helytállni, illetve köteles a Szolgáltatót ezzel kapcsolatban ért valamennyi kárt Szolgáltató részére teljes körűen megtéríteni.

 8.3 A Szolgáltató amennyiben ezt bármely okból kifolyólag szükségesnek tartja jogosult a Kiadó és a Kiadványok harmadik személy szerzői jogi jogosultja(i) között megkötött, az adott Kiadványra vonatkozó felhasználási szerződés(eke)t megvizsgálni. Amennyiben a Szolgáltató a vizsgálat alapján úgy látja, hogy a Kiadó nem rendelkezik az adott Kiadvány vonatkozásában a Szolgáltató szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges, valamennyi felhasználási joggal (így különösen a többszörözés, terjesztés, nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tétel jogával) és/vagy nem jogosult az adott szerződés alapján ezeknek a jogoknak a gyakorlását a Szolgáltató részére átengedni, akkor a Szolgáltató a Kiadvány Digitalstand rendszeren keresztül történő értékesítését megtagadhatja. A Kiadó kijelenti és kifejezetten elfogadja, hogy az előző mondatban meghatározott esetben semmilyen igényt nem jogosult érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben. A jelen pont - különös figyelemmel a Kiadó által a 8.2. pontban megtett szavatosságvállaló nyilatkozatokra – nem teremt ellenőrzési kötelezettséget a Szolgáltató számára.

 8.4 Kiadó hozzájárul, hogy Szolgáltató a saját hirdetéseiben és reklámjaiban használja a Kiadóhoz és Kiadónak a KSZF-ben meghatározott Kiadványaihoz kapcsolódó szó- és ábrás védjegyeket (logókat). Szolgáltató a jelen alpontban rögzített védjegyhasználati jogát kizárólag a Szerződésben meghatározott szolgáltatások Felhasználók részére történő népszerűsítése érdekében gyakorolhatja.

 8.5 A Kiadó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás igénybe vételével a Szolgáltató olyan gazdasági, műszaki, illetve szervezési ismereteihez valamint az ezekhez kapcsolódó információkhoz jut hozzá (a továbbiakban együtt: „Know-how”), amelyet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, mint szellemi alkotást védelemben részesít. A Kiadó kötelezettséget vállal, hogy a szolgáltatás igénybe vétele során megismert Know-how-t (illetve annak részét képező egyes megoldásokat) a saját céljai érdekében nem használja fel és nem adja tovább harmadik személyeknek. A Kiadó köteles megtéríteni a Szolgáltató minden olyan kárát vagy veszteségét, amely abból származik, hogy a jelen pontban foglalt kötelezettségét megszegi.

 

9.Közreműködők

 9.1 Szolgáltató a Szerződés szerinti feladatai ellátásához Kiadó előzetes hozzájárulása nélkül vehet igénybe alvállalkozót, illetve közreműködőket, ideértve különösen a Szolgáltató által működtetett és fenntartott bankkártyás fizetéshez kapcsolódó rendszert működtető személyeket, valamint technikai support szolgálatot. 

 9.2 Szolgáltató a fentiekben leírt módon igénybe vett alvállalkozók, illetve közreműködő személyek eljárásáért úgy felel, mintha saját maga járt volna el.

 

10.Rendelkezésre állás

 10.1 Szolgáltató biztosítja a Honlap folyamatos működőképességét a teljes funkcionalitásának állandó biztosításával, valamint a Honlaphoz kötődő szolgáltatások folyamatos internetes elérhetőségét hardveres és szoftveres hátterük biztosításával. Felek a folyamatosságot biztosítottnak tekintik abban az esetben, ha a szolgáltatás – a 10.2-10.4 pontokban meghatározott okok miatti szünetelések időtartamán felül – bármely naptári év időtartamának 98%-ában (kilencvennyolc százalékában) interneten keresztül megfelelőn elérhető. 

 10.2 Szolgáltató nem felelős a Honlap működésének szüneteléséért, ha a szüntetést vis maior (5.3 alpont) vagy a Szolgáltató érdekkörén kívül eső harmadik személy magatartása idézte elő. A jelen alpontban foglalt okokból történő szünetelés nem jelenti a Szolgáltató által a rendelkezésre állással kapcsolatban a jelen 10. pontban vállalt bármely kötelezettség megszegését. 

 10.3 Szolgáltató előre bejelenti a Honlap átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatti szünetelést, amennyiben más gazdaságos műszaki megoldás nem áll rendelkezésre, és a szünetelés mértéke nem haladja meg naptári hónaponként a 4 (négy) órát. Szolgáltató a jelen 10. pont szerinti szünetelésről Kiadót 5 (öt) munkanappal korábban, előzetesen, írásban értesíti, valamint az arról szóló közleményt az Adminisztrációs Felületen közzéteszi. Amennyiben a szünetelést valamely azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli körülmény elhárítása teszi szükségessé, akkor a Szolgáltató jogosult a szünetelésről szóló értesítést kevesebb mint 5 (öt) munkanappal korábban megtenni.

 10.4 Szolgáltató rendszeres karbantartás miatt a jelen alpontban foglalt feltételek mellett jogosult szolgáltatását szüneteltetni. Jelen alpont alkalmazásában rendszeres karbantartásnak minősülnek a Szolgáltató technikai eszközeink üzemképes állapotban való tartására vonatkozó karbantartási tevékenységek, amelyek biztosítják a karbantartás hatására a Honlap és az ahhoz kapcsolódó valamennyi szolgáltatás rendeltetésszerű működését. A rendszeres karbantartás biztosítja az üzemelés hatására fokozatosan csökkenő üzembiztonság időszakonkénti növelését, lassítva ezzel a technikai eszközök elhasználódásának folyamatát. A Szolgáltató megtesz minden ésszerű lépést annak érdekében, hogy a rendszeres karbantartás során – a karbantartási munka jellegére tekintettel - a szolgáltatás a lehető legrövidebb ideig szüneteljen. A jelen alpontban foglalt okokból történő szünetelés nem jelenti a Szolgáltató által a rendelkezésre állással kapcsolatban a jelen 10. pontban vállalt bármely kötelezettség megszegését.

 

11.Szolgáltatások módosítása

 11.1 Szolgáltató lehetőségei szerint törekszik az általa a Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások folyamatos fejlesztésére és a szolgáltatások bővítésére. Szolgáltató ennek érdekében bármikor jogosult az általa a Szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokat módosítani a szolgáltatás tartalmának módosítása vagy új szolgáltatások bevezetése útján.

 11.2 Amennyiben Szolgáltató valamely meglévő szolgáltatás módosítását, vagy új szolgáltatás bevezetését tervezi – amennyiben ez nem alternatív módon, kizárólag Kiadó erre irányuló választása esetén igénybe vehető többletszolgáltatás -, köteles erről a Kiadót a tervezett módosítást megelőzően legalább 30 (harminc) nappal előre írásban tájékoztatni. Ezen tájékoztatás tartalmazza a szolgáltatás módosításának, vagy az új szolgáltatásnak a rövid leírását, bevezetésének tervezett időpontját, új szolgáltatás esetén azt, hogy azt a Szolgáltató külön díjfizetés ellenében vagy ingyenesen nyújtja Kiadó felé, és a módosított, vagy új szolgáltatás díjának mértékét is. 

 11.3 Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az új szolgáltatásokat eleinte tesztverzió útján nyújtsa, mely időtartam alatt annak esetleges hibás működéséért a Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal. A Szolgáltató fenntartja továbbá magának a jogot, hogy az új szolgáltatásokat eleinte ingyenesen, majd később díjfizetés ellenében nyújtsa. Szolgáltató ez esetben köteles a Kiadót a díjfizetési kötelezettség tervezett bevezetését megelőzően legalább 30 (harminc) nappal előre írásban tájékoztatni, megadva egyúttal a bevezetni kívánt díjfizetési kötelezettség mértékét.

 11.4 Kiadó a fentiek szerint bevezetett új szolgáltatásokat a KSZF megfelelő módosítása útján veheti igénybe Szolgáltatótól.

 11.5 Szolgáltató jogosult továbbá a Honlap arculatát (webdesign-ját) időről-időre frissíteni, ennek keretében azt egyoldalúan meghatározni, módosítani és fejleszteni.

 

12.Módosítások

 12.1 Az ÁSZF módosítása

 12.1.1 A Szolgáltató az ÁSZF és mellékleteinek módosítását, annak hatálybalépését megelőzően legalább 15 (tizenöt) munkanappal korábban honlapján közzéteszi, és erről értesíti a Kiadót.

 12.1.2 A Kiadó jogosult a 12.1.1 alpontban rögzített határidőn belül a Szolgáltató által tervezett ÁSZF módosítás ellen írásbeli kifogást emelni. Ilyen kifogás esetén a Szolgáltató egyeztetést kísérelhet meg Kiadóval. Felek a félreértések elkerülése végett rögzítik, hogy a kifogásemelés esetén az ÁSZF – a Felek között létrejött Szerződés vonatkozásában – automatikusan nem módosul. Amennyiben a Szolgáltató nem kezdeményez egyeztetést, vagy ezen egyeztetések a módosítás tervezett hatálybalépésének napjáig nem vezetnek eredményre, a Felek jogosultak a Szerződést rendes felmondással megszüntetni. Amennyiben a jelen alpontban meghatározott egyeztetés eredményre vezet, úgy a Felek – az egyeztetés eredményétől függően – a KSZF módosítása útján dönthetnek úgy, hogy az ÁSZF módosítását akár részben, akár egészben nem alkalmazzák a közöttük létrejött Szerződés tekintetében.

 12.1.3 Amennyiben Kiadó a 12.1.2 pontban rögzített határidő alatt a módosítás ellen írásban nem emel kifogást, Szolgáltató úgy tekinti, hogy Kiadó az ÁSZF módosítását elfogadta, így az ÁSZF módosítása automatikusan a Szerződés részévé válik.

 12.2 A Díjszabás módosítása

 Az értékállóság biztosítása érdekében Szolgáltató a bizományosi díjat kivéve az általa alkalmazott valamennyi díjat évente kiigazíthatja a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett Fogyasztói Árindex alapján megállapított infláció mértékével, oly módon, hogy a díjak kövessék az index felfelé történő mozgását. A kiigazítás minden év április 1. napján történik, minden év január 1. napjáig visszamenőlegesen az előző évre vonatkozólag közzétett árindex alapján. A Díjszabásról szóló melléklet jelen pont szerinti módosítása annak külön módosítása nélkül a jelen ÁSZF részévé válik.

 12.3 A KSZF módosítása

 12.3.1 Felek a KSZF-ben foglalt rendelkezéseket kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. A KSZF módosítása a felek által közös megegyezéssel meghatározott napon lép hatályba.

 12.3.2 Felek megállapodnak, hogy amennyiben egy adott Kiadvány vételára a KSZF aláírásakor szereplő árhoz viszonyítva 30%-kal (harminc százalékkal) változik, és/vagy a nyomtatott Kiadvány bruttó ára fölé emelkedik, vagy oldalszáma, vagy megjelenésszáma a Kiadó módosításainak következtében legalább 15%-kal (tizenöt százalékkal) csökken a Szerződés megkötésének időpontjában az eredeti KSZF-ben (így különösen az annak mellékletét képező eredeti kiadói tervben) szereplő mértékekhez képest, akkor a Kiadó köteles erről a Szolgáltatót az előzőekben meghatározott mérték elérését megelőzően legalább 30 (harminc) nappal előre írásban tájékoztatni.  Felek rögzítik, hogy a jelen pontban meghatározott bármely esetben a Felek közötti elszámolás a a Szerződés megkötésének időpontjában az eredeti KSZF-ben szereplő eredeti vételár alapján  történik. A jelen pontban meghatározott bármely eset a Felek közötti KSZF módosításának minősül, és ezért a KSZF módosítására vonatkozó szabályok alkalmazandók. A fentiektől eltérő módosítások nem minősülnek a KSZF módosításának, ezekben az esetekben a Felek a 3.4.3. alpont, illetve a KSZF rendelkezései szerint kötelesek eljárni.

 

13. Megszűnés

 13.1 Rendes felmondás

 13.1.1 Bármelyik Fél jogosult a Szerződést a másik félhez címzett egyoldalú jognyilatkozattal írásban, indokolás nélkül 30 (harminc) napos felmondási idő mellett megszüntetni (rendes felmondás). 

 13.2 Rendkívüli felmondás

 13.2.1 Bármely Fél jogosult a Szerződést rendkívüli felmondással írásban felmondani, amennyiben a másik Fél súlyosan vagy ismételten megszegi a Szerződésben foglalt valamely lényeges kötelezettségét, és a szerződésszegő Fél a szerződésszegés részleteit tartalmazó és – amennyiben a szerződésszegés orvosolható – az orvoslásra írásban felszólító értesítés kézhezvételét követően az ott megadott ésszerű határidőn belül nem orvosolja a szerződésszegést.

 13.2.2 Bármely Fél jogosult a Szerződést rendkívüli felmondással írásban felmondani, amennyiben a ténylegesen fizetésre kötelezett Fél a fizetési határidő teljesítésével 60 (hatvan) naptári napot meghaladó késedelembe esik.

 13.2.3 Szolgáltató jogosult a Szerződést rendkívüli felmondással írásban felmondani a jelen ÁSZF 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.1.6., 5.1.7., 5.1.8., 12.4. alpontjában foglalt bármely esetben.

 13.3 Közös szabályok rendes és rendkívüli felmondás esetén

 13.3.1. A Felek a felmondási jogukat kizárólag írásban, a másik Félhez címzett egyoldalú jognyilatkozattal gyakorolhatják. Felek egyezően rögzítik, hogy akár rendes, vagy rendkívüli felmondásról van szó, a Felek a felmondási nyilatkozat kézbesítését követő 30 (harminc) napon belül elszámolnak egymással. A Felek jelen pont szerinti elszámolása kiterjed a felmondás folytán nem teljesített előfizetések előfizetési díjaira is, amelyeket a Kiadó köteles a Szolgáltatónak megfizetni. 

 13.3.2. A felmondási nyilatkozat kézbesítését követő 3. (harmadik) naptól a Szolgáltató nem jogosult további Előfizetéseket értékesíteni, de a Szerződés megszűnésének napjáig jogosult a Kiadvány egyes lapszámait értékesíteni, tekintettel arra, hogy a jelen pontban rögzített, előfizetésekhez kapcsolódó kötelezettségek teljesítéséhez a lapszámokat Kiadónak egyébként is rendelkezésre kell bocsátani, s így az értékesítés mindkét Fél kölcsönös érdekeit szolgálja. A Feleknek a szerződéses kötelezettségeiket a Szerződés megszűnéséig is teljesíteniük kell, ahogy az a Szerződésben meghatározásra került. 

  

14.Vegyes rendelkezések

 14.1 A jelen ÁSZF pontokból, azon belül alpontokból áll.

 14.2 Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben vállalt bármely kötelezettségét kizárólag abban az esetben köteles Kiadó részére teljesíteni, ha Kiadó a Szolgáltatóval szemben valamennyi díjfizetési kötelezettségének határidőre maradéktalanul eleget tesz. Amennyiben Kiadó bármely díjfizetési kötelezettségének nem vagy hiányosan tesz eleget, Szolgáltató – a jelen ÁSZF-ben meghatározott egyéb jogkövetkezmények mellett – jogosult az általa nyújtott szolgáltatásokat ezen díjfizetési kötelezettségek maradéktalan teljesítéséig terjedő időtartamra felfüggeszteni. A Kiadó köteles a szolgáltatás jelen pont szerinti felfüggesztéséből eredően a Szolgáltatót ért valamennyi kárt a Szolgáltató első felszólítását követően haladéktalanul és teljeskörűen megtéríteni.

 14.3 A Kiadó vállalja, hogy az adott Kiadványt a Szerződés hatálya alatt a KSZF-ben meghatározott rendszerességgel jelenteti meg. Kiadó minden elvárható lépést megtesz annak érdekében, hogy az adott Kiadványt a Szerződés hatálya alatt nagyjából azonos oldalszámon jelentesse meg.

 14.4 A Felek kijelentik, hogy jelen ÁSZF kizárólag a Kiadó és Szolgáltató között létrejött több elemből álló szerződéses jogviszony részeként, a KSZF-fel és valamennyi melléklettel együtt értelmezhető, ezen dokumentumok pedig egymás elválaszthatatlan részét képezik.

 14.5 Szolgáltató biztosítja, hogy az ÁSZF, a Díjszabás és egyéb melléklet valamennyi módosítása az ÁSZF-ben meghatározott módon és feltételek mellett megismerhető legyen.

 14.6 A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog rendelkezései az alkalmazandóak.

 14.7 Amennyiben a jelen ÁSZF egyes rendelkezései végrehajthatatlanok, vagy érvénytelenek, vagy utóbb azokká válnak, úgy ez az ÁSZF egyéb rendelkezéseit nem érinti. Amennyiben a KSZF egyes rendelkezései végrehajthatatlanok, vagy érvénytelenek, vagy utóbb azokká válnak, úgy a Felek kötelezik magukat, hogy ilyen esetben haladéktalanul egyeztetést kezdeményeznek, és a végrehajthatatlan, vagy érvénytelen rendel¬kezést a gazdaságosság szempontjaihoz, valamint az eredeti rendelkezés céljához lehető legközelebb álló, érvényes és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítik.

 14.8 A jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező melléklet: 

 

1. számú melléklet: Díjszabás

 

Bezárás
 • Üdvözlünk!
  Válogass a kínálatunkban lévő több száz újság között! Ha kíváncsi vagy a tartalmukra, bele is lapozhatsz. Ha először jársz a Digitalstandon, kattints az INDULÁS gombra!
  Indulás
 • Mit csinálhatok itt?
  Kedvenc lapjaidat egy kattintással megvásárolhatod vagy előfizetheted, digitális vagy nyomtatott formában, akár ajándékba is.
  Tovább
 • Hogyan olvashatom?
  Miután megvásároltad a digitális lapszámot, akár azonnal olvashatod is PC-n, Android eszközödön, iPaden vagy akár iPhone készülékeden.
  Tovább
 • Hogyan találom meg a kedvenc lapomat?
  Csak írd be a nevét a keresőbe, vagy válogass téma szerint a kínálatból. Fedezz fel új lapokat is!
  Tovább az oldalra